Ogłoszenie o przetargu – OSP Ciążeń

17 maja 2019

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CIĄŻENIU

działając na podstawie:
1. uchwały z dnia 9 luty 2019r. Walnego zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciążeniu w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Ciążeniu ul. Wolności o numerze geodezyjnym 32 i 33 (obręb Ciążeń Wschód) , numer Księgi wieczystej KNS1S/00034270/8
2. art.701 kodeksu cywilnego
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ciążeń ul. Wolności o numerze geodezyjnym 32 i 33 (obręb Ciążeń Wschód)

Cena wywoławcza: 100.000 zł
Wysokość wadium: 5.000 zł

PRZEDMIOT PRZETARGU
1. POŁOŻENIE DZIAŁKI – Ciążeń ul. Wolności, gmina Lądek
2. NUMERY GEODEZYJNE DZIAŁEK – 32 i 33
3. POWIERZCHNIA DZIAŁEK – 0.36 ha
4. WŁAŚCICIEL – OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CIĄŻENIU
5. KSIĘGA WIECZYSTA:- KNS1S/00034270/8 SĄD REJONOWY W KONINIE X ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH W SŁUPCY
6. ZBYCIE – PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
7. ZAGOSPODAROWANIE:– NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA, NIE POSIADA AKTUALNEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, UCHWAŁA RADY GMINY LĄDEK Z DNIA 24 LUTEGO 2011R. NR VI/15/11 ZMIENIONA UCHWAŁĄ Z DNIA 28.02.2012R. NR XXXIV/144/2012 – STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA GMINY LĄDEK
8. CENA WYWOŁAWCZA – 100.000 złotych (SŁOWNIE: sto tysięcy złotych)
9. WYSOKOŚĆ WADIUM – 5.000 złotych (SŁOWNIE: pięć tysięcy złotych)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1.Wpłacenie wadium w wysokości –5.000 zł z dopiskiem Przetarg – Ochotnicza Straż Pożarna w Ciążeniu do dnia 07 czerwca 2019r.
liczy się data wpływu wadium na konto Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciążenie,
Nr konta 12 8542 0001 2200 1746 0009 5093 Bank Spółdzielczy w Słupcy oddział Lądek
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży w formie pisemnej aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez sprzedającego.
Osobom, które nie zostały wybrane wadium wraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu.
2.Złożenie pisemnego oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami przetargu; pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby reprezentujące osobę prawną winni przedstawić poświadczone notarialnie pełnomocnictwo; w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego
3. Oferta winna zawierać nazwę i adres/siedzibę oferenta, date sporządzenia oferty, oferowaną cenę w zł wyższą od ceny wywoławczej, dowód wniesienia wadium, oświadczenie o zapoznaniu się z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu i nie wnoszeniu zastrzeżeń do jej stanu.
Wszystkie oświadczenia powinny być podpisane przez oferenta lub upoważnionego przez niego pełnomocnika.
4. Złożenie oferty pisemnej w dniu10 czerwcar. w godz. 12.00 do godz. 15.00
5. Sprzedaż odbywa się na podstawie danych uwidocznionych w księdze wieczystej nieruchomości.
6. koszty sporządzania umowy notarialnej oraz opłat sądowych związanych z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.
6. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej może odwołać ogłoszony przetarg bez podania przyczyny.
7. Część jawna przetargu z udziałem oferentów odbędzie się w dniu 10 czerwca 2019r. o godz. 16.00 w Sali OSP Ciążeń ul. Wiosny Ludów 26, 62-404 Ciążeń
8. Szczegółowych informacji udzielają Łukasz Szczepański , nr tel. 603 562 851, Tadeusz Kuźniewski nr tel. 697 476 969

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/