pismo - ilustracja

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Słupca na lata 2022-2036 – GP.671.2.2022

5 stycznia 2022

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamiamy o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Słupca na lata 2022-2036” w dniach od 10.01.2022 r. do dnia 08.02.2022 r.
Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: https://bip.gminaslupca.pl/
Wszyscy mieszkańcy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.
Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej, w siedzibie Urzędzie Gminy Słupca lub drogą poczty elektronicznej na adres sekretariat@gminaslupca.pl do dnia 08.02.2022 r.
Wnioski zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Słupca na lata 2022-2036 – projekt (PDF)

 

Wójt Gminy Słupca
/-/Grażyna Kazuś

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/