Ogłoszenie Wójta Gminy Słupca z dnia 5 listopada 2019 roku.

5 listopada 2019

Na podstawie §3 ust. 1 uchwały nr XLVII/254/10 Rady Gminy Słupca z dnia 29.10.2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji.


ogłasza


przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nad projektem rocznego programu współpracy z tymi organizacjami.
1. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii nad projektem programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
2. Przedmiotem konsultacji jest w szczególności projekt programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
3. Konsultacje rozpoczynają się od dnia 6 listopada 2019 r. i trwają do dnia 15 listopada 2019 r.
4. Konsultacje odbywać się będą poprzez:
– podanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Słupca projektu programu o współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
– spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się
w dniu 15 listopada 2019 o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Słupcy.
5.Opinie należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: radagminy@gmina.slupca.pl lub w formie papierowej bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy w Słupcy.

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Słupca z dnia 5 listopada 2019 roku wersja PDF

Formularz zgłaszania opinii do projektu programu współpraca Gmina Słupca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Projekt Uchwały Rady Gminy Słupca oraz Załącznik nr 1

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/