Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

10 czerwca 2019
 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Słupca reprezentowana przez Wójta. Adres i dane kontaktowe administratora danych: Urząd Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, tel. 63 274-36-76, e-mail: sekretariat@gmina.slupca.pl,  www.bip.gminaslupca.pl
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, można się skontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób: poczta elektroniczna iod@gminaslupca.pl; nr telefonu 697-028-583, 63 274-36-76; lub pisemnie na adres naszej siedziby.
 3. Zbierane dane osobowe, w tym dane wrażliwe są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności: na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) RODO1 w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO1 w celu zawarcia lub realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust 1 lit. d) RODO1 do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. W pozostałym zakresie na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 4. Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator danych zawarł umowę na świadczenie usług, w ramach których odbywa się przetwarzanie danych osobowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu określony w obowiązujących przepisach prawa w zakresie archiwizacji i instrukcji kancelaryjnej lub w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażenia zgody do momentu jej odwołania.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
 7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Podanie danych osobowych w zależności od rodzaju sprawy może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych osobowych zazwyczaj będzie niezbędne do realizacji celu, np. załatwienia sprawy.
 9. Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.
 10. Administrator danych nie planuje przekazywania danych osobowych do państw trzecich, ani udostępniania organizacjom międzynarodowym.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel: 22 531 03 00, www.uodo.gov.pl

Szczegółowe klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się:
1) w biuletynie informacji publicznej: www.bip.gminaslupca.pl – odnośnik ochrona danych osobowych,
2) na stronie internetowej www.gminaslupca.pl – odnośnik ochrona danych osobowych,
3) u inspektora ochrony danych.


1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Szczegółowe klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się:
1) w biuletynie informacji publicznej: www.bip.gminaslupca.pl – odnośnik ochrona danych osobowych,
2) na stronie internetowej www.gminaslupca.pl – odnośnik ochrona danych osobowych,
3) u inspektora ochrony danych.


1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – do pobrania

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/