Posiedzenie Komisji – 22 czerwca 2021, godz. 13:00

18 czerwca 2021

Na podstawie § 40 uchwały Nr LIII/364/18 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Słupca, zwołuje się posiedzenie Komisja Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa w dniu 22 czerwca 2021, godz. 13:00

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
3.Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Słupcy oraz analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Gminy Słupca w roku 2020 r. – druk nr 1
4.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/69/19 Rady Gminy Słupca z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa – druk nr 2
5.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego – druk nr 3
6.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu wykonywania i finansowania programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Słupca w latach 2021 – 2022 – druk nr 4
7.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2021 – 2033 – druk 5
8.Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2021 rok – druk nr 6
9.Omówienie przedłożonego raportu o stanie Gminy Słupca za 2020 rok.
10.Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słupca wotum zaufania – druk nr 7
11.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020 – druk nr 8
12.Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 – druk nr 9
13.Wolne wnioski,
14.Zakończenie Komisji.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa
/-/ Leszek Michałowicz

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/