Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa

11 marca 2020

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa w Słupcy zaprasza na posiedzenie Komisji w dniu 18 marca 2020 roku o godz.13:00 w Sali Narad Urzędu Gminy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję
3. Sprawozdanie z działalności Instytucji Kultury: Biblioteki Publicznej w Cieninie Zabornym w 2019 roku.
4. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Stara Wieś, wieś i włączenia jej do miejscowości Kowalewo – Sołectwo, wieś
5. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miejską Słupca porozumienia międzygminnego
7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu wykonywania i finansowania programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Słupca w 2020 roku
8. Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Słupca środków stanowiących fundusz sołecki w 2021 roku.
9. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2020 – 2033
10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2020 rok
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie Komisji.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa
/-/ Leszek Michałowicz

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/