Posiedzenie Komisji

12 lutego 2024

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego zwołuje posiedzenie, które odbędzie się 13 luty 2024 r. o godz. 12:00 w sali Narad Urzędu Gminy Słupca z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia – 58/2023
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupca – druk nr 1
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania – druk nr 2
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – druk nr 3
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w m. Piotrowice – druk nr 4
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Cienin Zaborny – druk nr 5
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Cienin Zaborny – druk nr 6
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę Nr LXXIX/477/2023 Rady Gminy Słupca z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 – druk nr 7
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego
                                                                                                                /-/ Artur Kuchowicz

 

 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa zwołuje posiedzenie, które odbędzie się 14 luty 2024 r. godz. 13:00 w sali Narad Urzędu Gminy Słupca z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia – 57/2023
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupca – druk nr 1
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania – druk nr 2
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – druk nr 3
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w m. Piotrowice – druk nr 4
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Cienin Zaborny – druk nr 5
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Cienin Zaborny – druk nr 6
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę Nr LXXIX/477/2023 Rady Gminy Słupca z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 – druk nr 7
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa
                                         /-/ Leszek Michałowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/