Posiedzenie Komisji

9 kwietnia 2024

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego zwołuje posiedzenie, które odbędzie się 10 kwietnia 2024 r. o godz. 13:00 w sali Narad Urzędu Gminy Słupca z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia – 60/2024
 4. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Słupca w Cieninie Zabornym za 2023 rok – druk nr 1
 5. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 r.” – druk nr 2
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę Nr LXXIX/477/2023 Rady Gminy Słupca z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 – druk nr 3
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję 2024-2027 – druk nr 4
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w m. Piotrowice – druk nr 5
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie Komisji.

                          

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego
                                                                                                                /-/ Artur Kuchowicz

 

 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa zwołuje posiedzenie, które odbędzie się 11 kwietnia 2024 r. godz. 13:00 w sali Narad Urzędu Gminy Słupca z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia – 58/2024
 4. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Słupca w Cieninie Zabornym za 2023 rok – druk nr 1
 5. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 r.” – druk nr 2
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę Nr LXXIX/477/2023 Rady Gminy Słupca z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 – druk nr 3
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję 2024-2027 – druk nr 4
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w m. Piotrowice – druk nr 5
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa
                                         /-/ Leszek Michałowicz

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/