Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa

22 maja 2023

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa zwołuje posiedzenie, które odbędzie się 23 maja 2023 r. godz. 13:00 w sali Narad Urzędu Gminy Słupca z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia – 49/2023
4. Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 rok.- druk nr 1
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.z.o.o w Koninie w roku 2022- druk nr 2
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Słupca wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Wielkopolska” Sp. z o.o. w organizacji w postaci nieruchomości zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Cienin Kościelny – druk nr 3
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Cienin Zaborny – druk nr 4
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Cienin Zaborny – druk nr 5
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słupca na lata 2023-2027” – druk nr 6
10. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2023 rok – druk nr 7
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie Komisji.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa
/-/ Leszek Michałowicz

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/