Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa

21 czerwca 2023

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa zwołuje posiedzenie, które odbędzie się 27 czerwca 2023 r. godz. 13:00 w sali Narad Urzędu Gminy Słupca z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia – 50/2023
 4. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Słupcy oraz analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Gminy Słupca w roku 2021 – druk nr 1
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników – druk nr 2
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników – druk nr 3
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Słupca – druk nr 4
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słupca na lata 2023 – 2027 – druk nr 5
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osób fizycznych w drodze darowizny na rzecz Gminy Słupca nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Józefowo – druk nr 6
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Kochowo – druk nr 7
 11. Omówienie przedłożonego raportu o stanie Gminy Słupca za 2021 rok.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Piotrowice – druk nr 8
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słupca wotum zaufania – druk nr 9
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2022 – druk nr 10
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022 – druk nr 11
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie Komisji.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa
/-/ Leszek Michałowicz

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/