Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa

28 listopada 2023

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa zwołuje posiedzenie, które odbędzie się 29 listopada  2023 r. godz. 13:00 w sali Narad Urzędu Gminy Słupca z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Słupca – rok szkolny 2022/2023 – druk nr 1
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 – druk nr 2
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 – druk nr 3
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 – druk nr 4
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 – druk nr 5
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca w obrębach ewidencyjnych: Cienin – Kolonia ,Cienin Zaborny, Cienin Kościelny, Drążna, Gółkowo, Józefowo, Korwin, Koszuty, Marcewek, Wola Koszucka – Parcele, Wilczna – druk nr 6
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej z siedzibą w Rawiczu – druk 7
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – druk nr 8
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Słupca na 2024 rok – druk nr 9
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości – druk nr 10
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu na organizowanie publicznego transportu zbiorowego – druk nr 11
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie Komisji.

 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa
                                         /-/ Leszek Michałowicz

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/