Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa

20 stycznia 2023

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa zwołuje posiedzenie, które odbędzie się 24 stycznia 2023 r. godz. 13:00 w sali Narad Urzędu Gminy Słupca z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia – 46/2022
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Słupca biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach – druk nr 1
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego – świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – druk nr 2
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019 – 2023 – druk nr 3
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu „na lata 2019 – 2023 – druk nr 4
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego ” Wsparcie seniorów gminy Słupca” na rok 2023 – druk nr 5
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego ” Korpus Wsparcia Seniorów ” na rok 2023 – druk nr 6
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego na 2023 r. – druk nr 7
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa na 2023 r. – druk nr 8
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 r. – druk nr 9
13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Słupca – druk nr 10
14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/358/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca – druk nr 11
15. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2023 rok druk nr 12
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie Komisji.


Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa
/-/ Leszek Michałowicz

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/