Posiedzenie Komisji Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego

18 sierpnia 2022

Na podstawie § 40 uchwały Nr LIII/364/18 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Słupca, zwołuje się posiedzenie Komisji Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 22 sierpnia 2022 r. godz. 13:00 w sali Narad Urzędu Gminy Słupca z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 41/2022
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/350/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela – obowiązujących w szkołach i zespołach szkolno – przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Słupca – druk nr 1
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 06 lipca 2022r., znak sprawy DWST-WOOS.4021.32.2022.DP, utrzymujące w mocy postanowienie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – druk nr 2
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Słupca na rok szkolny 2022/2023 – druk nr 3
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie Komisji.

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego
/-/ Artur Kuchowicz

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/