Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego

22 września 2023

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego zwołuje posiedzenie, które odbędzie się 27 września 2023 r. o godz. 13:00 w sali Narad Urzędu Gminy Słupca z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia – 53/2023
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr LXXIII/411/2023 Rady Gminy Słupca z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Słupca – druk nr 1
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu Gminnemu w Kotuni – druk nr 2
  5. Zaopiniowanie projektu w sprawie przystąpienia do Gmin i Powiatów Wielkopolski – druk nr 3
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Wilcznej – druk nr 4
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Niezgoda – druk nr 5
  8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Piotrowicach i Korwinie – druk nr 6
  9. Wolne wnioski.
  10. Zakończenie Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego
                                                                                                                /-/ Artur Kuchowicz

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/