Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego

21 grudnia 2023

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego zwołuje posiedzenie, które odbędzie się 27 grudnia 2023 r. o godz. 10:00 w sali Narad Urzędu Gminy Słupca z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia – 56/2023,57/2023
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 – druk nr 1
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Słupca uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach – druk nr 2
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Słupca – druk nr 3
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca – druk nr 4
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego na 2024 r. – druk nr 5
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa na 2024 r. – druk nr 6
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 r. – druk nr 7
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Słupca – druk nr 8
 12. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2024 – 2031 (autopoprawka) – druk nr 9 (był analizowany i zaopiniowany na posiedzeniu komisji w dniu 20 listopada 2023 r.)
 13. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słupca na rok 2024 (autopoprawka) – druk nr 10 (był analizowany i zaopiniowany na posiedzeniu komisji w dniu 20 listopada 2023 r.)
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie Komisji.

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego
                                                                                                                /-/ Artur Kuchowicz

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/