Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego

22 lipca 2020

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego zaprasza na posiedzenie Komisji w dniu 29 lipca 2020 roku o godz. 13:00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Słupcy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4. Zaopiniowanie materiałów na sesję
5. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Słupcy oraz analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Gminy Słupca w roku 2019
6. Informacja z działalności Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za lata 2018 – 2019
7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Słupca przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego w dniu 16 marca 2020 roku
8. Projekt uchwały w sprawie likwidacji filii Biblioteki Publicznej Gminy Słupca w Cieninie Zabornym, znajdującej się w Cieninie Kościelnym oraz zmiany statutu Biblioteki Publicznej Gminy Słupca
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Piotrowice
10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w roku 2019
11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/160/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku
12. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Słupca
14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i zespołach szkolno – przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupca
16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Słupca na rok szkolny 2020/2021
17. Omówienie przedstawionego raportu o stanie Gminy Słupca za 2019 rok
18. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słupca wotum zaufania
19. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok
20. Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019
21. Wolne wnioski
22. Zakończenie Komisji.


Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego
/-/ Artur Kuchowicz

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/