Posiedzenie zwyczajnej LVII sesji Rady Gminy Słupca

18 sierpnia 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 art. 24 i 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym Przewodniczący Rady Gminy Słupca Jerzy Kopczyński zwołuję posiedzenie zwyczajnej LVII sesji Rady Gminy Słupca w dniu 24 sierpnia 2022 roku o godz. 12:00 w sali Narad Urzędu Gminy w Słupcy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie LVII sesji Rady Gminy Słupca, stwierdzenie quorum,
2. Przedstawienie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu LVI sesji Rady Gminy Słupca,
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Słupca w okresie międzysesyjnym,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/350/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela – obowiązujących w szkołach i zespołach szkolno – przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Słupca – druk nr 1
6. Podjęcie uchwały w sprawie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 06 lipca 2022r., znak sprawy DWST-WOOS.4021.32.2022.DP, utrzymujące w mocy postanowienie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – druk nr 2
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Słupca na rok szkolny 2022/2023 – druk nr 3
8. Zgłaszanie pisemnych interpelacji,
9. Wolne wnioski i informacje
10. Zamknięcie obrad LVII sesji Rady Gminy Słupca.

Przewodniczący Rady Gminy Słupca
/-/ Jerzy Kopczyński

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/