Posiedzenie zwyczajnej LXVI sesji Rady Gminy Słupca

22 grudnia 2022

Przewodniczący Rady Gminy Słupca Jerzy Kopczyński zwołuję posiedzenie zwyczajnej LXVI sesji Rady Gminy Słupca w dniu 29 grudnia 2022 roku o godz. 12:00 w sali Narad Urzędu Gminy Słupca z następującym porządkiem obrad:
1. Przedstawienie porządku obrad,
2. Przyjęcie protokołu LXII,LXIII,LXIV,LXV sesji Rady Gminy Słupca,
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Słupca w okresie międzysesyjnym,
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – druk nr 1
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 – druk 2
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2022-2025 – druk nr 3
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca w obrębach ewidencyjnych: Benignowo, Kochowo, Młodojewo, Koszuty – Parcele, Nowa Wieś – druk nr 4
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca – druk nr 5
9. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr LX/341/2022 z dnia 27.10.2022 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości – druk nr 6
10. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr LXII/346/2022 z dnia 24.11.2022 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Słupca na 2023 r. – druk nr 7
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu na organizowanie publicznego transportu zbiorowego – druk nr 8
12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2023 – 2027 (autopoprawka) – druk nr 9
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słupca na rok 2023 (autopoprawka) – druk nr 10
a. przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
b. odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa,
c. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d. odczytanie autopoprawek do projektu budżetu,
e. wnioski radnych w sprawie poprawek do projektu budżetu,
f. debata,
g. głosowanie nad autopoprawkami i zgłoszonymi wnioskami,
h. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi autopoprawkami i poprawkami.
14. Zgłaszanie pisemnych interpelacji,
15. Wolne wnioski i informacje
16. Zamknięcie obrad LXVI sesji Rady Gminy Słupca.


Przewodniczący Rady Gminy Słupca

/-/ Jerzy Kopczyński

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/