Posiedzenie zwyczajnej LXXII sesji Rady Gminy Słupca

21 czerwca 2023

Przewodniczący Rady Gminy Słupca Jerzy Kopczyński zwołuję posiedzenie zwyczajnej LXXII sesji Rady Gminy Słupca w dniu 28 czerwca 2023 roku o godz. 14:00 w sali Narad Urzędu Gminy Słupca z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie LXXII sesji Rady Gminy Słupca, stwierdzenie quorum,
 2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z LXXI sesji Rady Gminy Słupca,
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Słupca w okresie międzysesyjnym,
 5. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Słupcy oraz analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Gminy Słupca w roku 2022 – druk nr 1
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników – druk nr 2
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników – druk nr 3
 8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Słupca – druk nr 4
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słupca na lata 2023 – 2027 – druk nr 5
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osób fizycznych w drodze darowizny na rzecz Gminy Słupca nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Józefowo – druk nr 6
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Kochowo – druk nr 7
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Piotrowice – druk nr 8
 13. Omówienie przedłożonego raportu o stanie Gminy Słupca za 2022 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słupca wotum zaufania – druk nr 9
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2022 – druk nr 10
 16. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022 – druk nr 11
 17. Zgłaszanie pisemnych interpelacji,
 18. Wolne wnioski i informacje
 19. Zamknięcie obrad LXXII sesji Rady Gminy Słupca.

                                                                                            

Przewodniczący Rady Gminy Słupca

                                                                                                  /-/ Jerzy Kopczyński

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/