Posiedzenie zwyczajnej LXXIV sesji Rady Gminy Słupca

22 września 2023

Przewodniczący Rady Gminy Słupca Jerzy Kopczyński zwołuję posiedzenie zwyczajnej LXXIV sesji Rady Gminy Słupca w dniu 28 września 2023 roku o godz. 12:00 w sali Narad Urzędu Gminy Słupca z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie LXXIV sesji Rady Gminy Słupca, stwierdzenie quorum,
 2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z LXXII, LXXIII sesji Rady Gminy Słupca,
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Słupca w okresie międzysesyjnym,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr LXXIII/411/2023 Rady Gminy Słupca z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Słupca – druk nr 1
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu Gminnemu w Kotuni – druk nr 2
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Gmin i Powiatów Wielkopolski – druk nr 3
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Wilcznej – druk nr 4
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Niezgoda – druk nr 5
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Piotrowicach i Korwinie – druk nr 6
 11. Zgłaszanie pisemnych interpelacji,
 12. Wolne wnioski i informacje
 13. Zamknięcie obrad LXXIV sesji Rady Gminy Słupca.

                                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy Słupca

                                                                                                                                  /-/ Jerzy Kopczyński

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/