Posiedzenie zwyczajnej LXXIX sesji Rady Gminy Słupca

21 grudnia 2023

Przewodniczący Rady Gminy Słupca Jerzy Kopczyński zwołuję posiedzenie zwyczajnej LXXIX sesji Rady Gminy Słupca w dniu 28 grudnia 2023 roku o godz. 12:00 w sali Narad Urzędu Gminy Słupca z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie LXXIX sesji Rady Gminy Słupca, stwierdzenie quorum,
2. Przedstawienie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu z LXXVIII sesji Rady Gminy Słupca,
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Słupca w okresie międzysesyjnym,
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 – druk nr 1
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Słupca uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach – druk nr 2
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Słupca – druk nr 3
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca – druk nr 4
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego na 2024 r. – druk nr 5
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa na 2024 r. – druk nr 6
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 r. – druk nr 7
12. Podjęcie uchwały w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Słupca – druk nr 8
13. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2024 – 2031 (autopoprawka) – druk nr 9
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słupca na rok 2024(autopoprawka) – druk nr 10
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
b) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) odczytanie autopoprawek do projektu budżetu,
e) wnioski radnych w sprawie poprawek do projektu budżetu,
f) debata,
g) głosowanie nad autopoprawkami i zgłoszonymi wnioskami,
h) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi autopoprawkami i poprawkami.
15. Zgłaszanie pisemnych interpelacji,
16. Wolne wnioski i informacje
17. Zamknięcie obrad LXXIX sesji Rady Gminy Słupca.

Przewodniczący Rady Gminy Słupca
/-/ Jerzy Kopczyński

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/