Posiedzenie zwyczajnej LXXVIII sesji Rady Gminy Słupca w dniu 30 listopada 2023 roku o godz. 12:00

28 listopada 2023

Przewodniczący Rady Gminy Słupca Jerzy Kopczyński zwołuję posiedzenie zwyczajnej LXXVIII sesji Rady Gminy Słupca w dniu 30 listopada 2023 roku o godz. 12:00 w sali Narad Urzędu Gminy Słupca z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie LXXVIII sesji Rady Gminy Słupca, stwierdzenie quorum,
 2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z LXXVII sesji Rady Gminy Słupca,
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Słupca w okresie międzysesyjnym,
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Słupca – rok szkolny 2022/2023 – druk nr 1
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 – druk nr 2
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 – druk nr 3
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 – druk nr 4
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 – druk nr 5
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca w obrębach ewidencyjnych: Cienin – Kolonia, Cienin Zaborny, Cienin Kościelny, Drążna, Gółkowo, Józefowo, Korwin, Koszuty, Marcewek, Wola Koszucka – Parcele, Wilczna – druk nr 6
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej z siedzibą w Rawiczu – druk 7
 12. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – druk nr 8
 13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Słupca na 2024 rok – druk nr 9
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości – druk nr 10
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu na organizowanie publicznego transportu zbiorowego – druk nr 11
 16. Zgłaszanie pisemnych interpelacji,
 17. Wolne wnioski i informacje
 18. Zamknięcie obrad LXXVIII sesji Rady Gminy Słupca.

 

Przewodniczący Rady Gminy Słupca

/-/ Jerzy Kopczyński

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/