Obrazek z dokumentem

Postanowienie nr 242/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 22 grudnia 2023 r.

27 grudnia 2023

POSTANOWIENIE Nr 242/2023
KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE II
z dnia 22 grudnia 2023 r.

w sprawie podziału Gminy Słupca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 419 § 2 w związku z art. 419 § 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Słupca na okręgi wyborcze, ustala się ich granice, numery oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

§ 2. Numery okręgów wyborczych, granice oraz liczby radnych wybieranych w okręgach określa załącznik do postanowienia.

§ 3. Postanowienie podlega przekazaniu Radzie Gminy Słupca, Wojewodzie Wielkopolskiemu, Państwowej Komisji Wyborczej oraz Wójtowi Gminy Słupca.

§ 4. Na postanowienie Radzie Gminy Słupca, a także wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 3 dni od daty podania postanowienia do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Koninie II. Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego przez upływ terminu do wniesienia skargi należy rozumieć dzień złożenia skargi Komisarzowi Wyborczemu w Koninie II.

§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie i w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Gminy Słupca.

Komisarz Wyborczy w Koninie II
/-/ Bogdan Wincenty RADECKI

Postanowienie 242_2023

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/