Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

11 stycznia 2024

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

POZIOM 2 Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego  i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu  

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO
Zagrożenie Wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia 10.01.2024 r.(godz.00.00-24.00)
Stężenia dobowe  pyłu PM10 na stacjach Przekroczenie poziomu alarmowego wystąpiło na stacjach: w Kościanie, wartość stężenia dobowego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu wyniosła 176,8 µg/m3; w Mosinie, wartość stężenia dobowego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu wyniosła 239,3 µg/m3; w Pleszewie, wartość stężenia dobowego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu wyniosła 155,6 µg/m3; w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej, wartość stężenia dobowego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu wyniosła 168,4 µg/m3. Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach: w Borówcu, wartość stężenia dobowego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu wyniosła 113,6 µg/m3; w Kaliszu, wartość stężenia dobowego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu wyniosła 135,2 µg/m3; w Koninie, wartość stężenia dobowego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu wyniosła 127,3 µg/m3; w Koziegłowach, wartość stężenia dobowego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu wyniosła 104,4 µg/m3; w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego, wartość stężenia dobowego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu wyniosła 142,2 µg/m3.
Obszar przekroczenia Obszar przekroczeń poziomu alarmowego obejmował: powiaty kościański, pleszewski, poznański i Miasto Poznań Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował:miasta Kalisz i Konin oraz powiat poznański.
Ludność narażona Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego: 1080267. Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 577935
Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniającerozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA
Zagrożenie Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia 11.01.2024 r. godz. 10.00
Przewidywany czas trwania ryzyka Od godz. 10.00 dnia 11.01.2024 r. do godz. 24.00 dnia 11.01.2024 r.
Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego
Prognozowana jakość powietrza
Prognoza na dzień 11.01.2024 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie wyników pomiarów.
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Prognozowane na dzień 11.01.2024 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: powiat poznański, pleszewski, kościański, Miasto Kalisz..
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 11.01.2024 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 647325.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludności osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc), osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.
Zalecane środki ostrożności Ogół ludności: – rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła, –  ogranicz wietrzenie pomieszczeń, –  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.   Wrażliwe grupy ludności: –  ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz, –  nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach, – osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie, –  ogranicz wietrzenie pomieszczeń, –  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku. W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.   Zaleca się również: –  zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, –  prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,  – bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza (https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakres działań krótkoterminowych Działania określone przez Zarząd Województwa w planach działań krótkoterminowych będących integralną częścią Programów Ochrony Powietrza: https://www.umww.pl/programy-ochrony-powietrza

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania 11.01.2024 r. godz. 10:00
Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 t.j.)rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)
Źródła danych Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony ŚrodowiskaInstytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie – prognoza jakości powietrza
Opracowanie Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu
Publikacja https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/15

Komunikat z dnia 11.01.2024 Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszo

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/