ASPE logotyp

Projekt “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych- pilotaż”

18 maja 2022

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.

Projekt ma na celu opracowanie standardów usług asystenckich dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W ramach projektu organy prowadzące szkoły i przedszkola ze wszystkich 16 województw mogą pozyskać granty na sfinansowanie zatrudnienia asystentów dla uczniów. Zebrane w trakcie projektu doświadczenia i przeprowadzone badania zostaną użyte do:
• przygotowania założeń prawnych oraz opisu kwalifikacji „asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami” [ w skrócie ASPE]
• wprowadzenia opisu kwalifikacji ASPE do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
• opracowania zasady finansowania i organizacji pracy ASPE
• opracowania programu i scenariuszy szkoleń dla asystentów i kadry szkół zatrudniających ASPE
• przygotowania pierwszej grupy 640 ASPE do pracy z dziećmi i młodzieżą

Gmina Słupca w ramach projektu pozyskała grant na zatrudnienie 3 asystentów dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


Projekt grantowy jest realizowany w dwóch szkołach podstawowych:
1) w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Kowalewie Opactwie – 1 asystent;
2) w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Janickiego w Cieninie Zabornym, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cieninie Zabornym – 2 asystentów.

Grant w wyżej wymienionych szkołach realizowany jest w okresie od 14.03.2022r. do 13.01.2023r.

Gmina pozyskała środki na realizację grantu w wysokości 77 086,10 zł.

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/