Projekt Strategii Rozwoju Gminy Słupca na lata 2024 – 2030” –  Konsultacje

22 kwietnia 2024

Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu

Strategii Rozwoju Gminy Słupca na lata 2024-2030 

         Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 324),  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), Uchwały Nr XXXV/228/13 Rady Gminy Słupca z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Słupca (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013 r. poz. 5652 ze zm.) oraz Uchwały nr LXXIII/409/2023 Rady Gminy Słupca z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Słupca na lata 2024-2030, w tym tryb konsultacji

zapraszam

sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców Gminy Słupca oraz Dyrektora Regionalnego

Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu

do zapoznania się z projektem

Strategii Rozwoju Gminy Słupca na lata 2024-2030

Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od 22 kwietnia 2024 r. do 29 maja  2024 r. lub podczas spotkania konsultacyjnego w dniu 9 maja 2024r.

Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji należy:

  • przekazać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62 – 400 Słupca – sekretariat – biuro nr 2
  1. przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Słupca, Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu),
  2. drogą e-mailową przesyłając zeskanowany Formularz na adres e-mail: sekretarz@gminaslupca.pl

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Słupca na lata 2024-2030 odbędzie się w dniu 9 maja  2023 roku o godz. 15.00 w świetlicy przy Szkole Podstawowej im. Józefa Janika w Koszutach, Koszuty 17, 62-400 Słupca.  

 

Wójt Gminy Słupca

/-/ Grażyna Kazuś

formularz_uwag_konsultacje_spoleczne_Słupca

SRG_Słupca_09.04

SRG_Słupca_09.04

Informacja dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Słupca

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Słupca na lata 2024-2030 – konsultacje | BIP – Urząd Gminy Słupca (gminaslupca.pl)

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/