Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektów

21 listopada 2023

 

Protokół

Z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu Rocznego programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

1.Procedura przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat projektu Programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 została wszczęta dnia 6 listopada 2023 r. zarządzeniem Wójta Gminy Słupca.

Konsultacje obejmowały zasięgiem terytorialnym organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy Słupca.

2.Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone, w dniach 6 listopada 2023 r. do dnia 17 listopada 2023r.

3.Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat Rocznego programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

4.Ogłoszenie o konsultacjach, wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii w ramach  prowadzonych konsultacji i projektem Rocznego programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024, zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Słupcy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

5.Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną, tradycyjną lub osobiście. W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i miejsce przeprowadzenia konsultacji.

6.W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag i opinii do przedstawionego do konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

7.Na dzień 17 listopada 2023 roku zostało zaplanowane spotkanie z przedstawicielami organizacjami do konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024- nie wniesiono żadnych uwag i wniosków.

8.Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/254/10 Rady Gminy Słupca z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, protokół wraz z wynikami konsultacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Słupca oraz na stronie internetowej Urzędu.

 

Sporządziła:                                                                                                           Zatwierdził:

 

Inspektor                                                                                                                 Wójt Gminy Słupca

Sylwia Najdzińska                                                                                                   /-/Grażyna Kazuś

 

 

20.11.2023 r.

Protokół Z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu Rocznego programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/