pismo gmina - ilustracja

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu Rocznego programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

5 listopada 2021
  1. Procedura przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat projektu Programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 została wszczęta dnia 12 października 2021r. zarządzeniem Wójta Gminy Słupca.
    Konsultacje obejmowały zasięgiem terytorialnym organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy Słupca.
  2. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od dnia 14 października 2021 r. do dnia 27 października 2021 r.
  3. Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat Rocznego programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
  4. Ogłoszenie o konsultacjach, wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii w ramach prowadzonych konsultacji i projektem Rocznego programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Słupcy, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
  5. Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną, tradycyjną lub osobiście. W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i miejsce przeprowadzenia konsultacji.
  6. W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag i opinii do przedstawionego do konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
  7. Na dzień 27 października 2021 roku zostało zaplanowane spotkanie z przedstawicielami organizacjami do konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. Z uwagi na brak zainteresowania – nie wniesiono żadnych uwag i wniosków.
  8. Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/254/10 Rady Gminy Słupca z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, protokół wraz z wynikami konsultacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Słupca oraz na stronie internetowej Urzędu.

 

Zatwierdził:
Zastępca Wójta Gminy Słupca

/-/ Cezary Przybylski

Sporządziła:
/-/ Sylwia Najdzińska

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/