Raport o stanie Gminy Słupca za 2019 rok

13 lipca 2020

W związku z art. 28aa Ustawy o samorządzie gminnym, w związku z art. 15zzzzzz Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) przedstawiam Państwu RAPORT O STANIE GMINY SŁUPCA ZA 2019 ROK.pdf

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Poszczególne rozdziały przedstawiają stan:
-demografii
-finansów
-mienia komunalnego
-zasobów materialnych
-informację o realizacji polityk, programów strategii
-ładu przestrzennego
-Infrastruktury komunalnej
-środowiska
-polityki społecznej
-realizacji uchwał Rady Gminy Słupca
-edukacji
-bezpieczeństwa
-kultury.

– Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.
– Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
– W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
– Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
– Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie gminy Słupca odbędzie się dnia 30 lipca 2020 roku (czwartek) o godz. 12.00 na sali konferencyjnej urzędu Gminy Słupca.


Wzór zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem RAPORT O STANIE GMINY SŁUPCA ZA 2019 ROK

 

 


Wójt Gminy Słupca
/-/ Grażyna Kazuś

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/