Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Słupca

20 października 2021

Przedsięwzięcie pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Słupca w latach 2021 – 2022” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu” https://www.wfosgw.poznan.pl/

K O M U N I K A T NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE AZBESTU

Informujemy, iż w okresie od 25.10.2021r. można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Słupcy wnioski o sfinansowanie kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest.

Wnioski przyjmowane będą do dnia 29.10.2021r. (włącznie) lub wyczerpania przez Gminę limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

Zgodnie z „Regulaminem wykonywania i finansowania programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słupca w latach 2021-2022”, do korzystania ze środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania uprawnione są osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy i jednostki sektora finansów publicznych oraz samorządowych osób prawnych, które posiadają nieruchomości na terenie gminy Słupca, na której znajdują się wyroby zawierające azbest oraz wpisane są do wojewódzkiej bazy danych o wyrobach i odpadach zawierających azbest (WBDA).

W 2021r. realizowane będą wnioski dotyczące wyłącznie odbioru i załadunku zeskładowanych na terenach nieruchomości wyrobów zawierających azbest. Wyroby te zostaną przetransportowane i unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych.
Dofinansowanie do ww. działania wynosić będzie 100% kosztów tego przedsięwzięcia.

Pomoc finansowa udzielana będzie na pisemny wniosek złożony w Urzędzie Gminy
w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Uchwały nr XL/234/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 25 czerwca 2021r.

Uwaga: we wniosku niezbędne jest podanie nr tel. kontaktowego

Wnioskodawcy prowadzący działalność gospodarczą oraz wnioskodawcy prowadzący działalność w sektorze produkcji rolnej zobowiązani są również do załączenia do wniosku odpowiednich dokumentów określonych w § 9 ww. Uchwały.
Formularz wniosku (zał. nr 1), oświadczenia (zał. nr 2) oraz regulamin są dostępne na stronie BIP gminy Słupca pod adresem https://bip.gminaslupca.pl/dokumenty/1836.

Przedsięwzięcie pod nazwą „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słupca w latach 2021-2022” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/