Rządowy Program Odbudowy Zabytków

16 stycznia 2023

Wójt Gminy Słupca przypomina, że na tablicy ogłoszeń Urzędu znajduje się informacja o możliwość dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Program przewiduje bezzwrotne dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków wskazanych w art. 22 ustawy o ochronie zabytków. Wnioski o granty mogą składać jednostki samorządu terytorialnego.

Ogłoszenie Wójta Gminy Słupca o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina Słupca ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

I. Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania
Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Słupca, po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania w ramach w/w Programu na realizację konkretnego zadania z Wnioskodawcą tego zadania zostanie podpisana umowa o udzielenie dotacji.

II. Dotacja będzie przysługiwała właścicielom zabytków ruchomych lub nieruchomych

III. Zasady składania propozycji wniosków do dofinansowania:

1) wnioski należy składać do Urzędu Gminy w Słupcy;

2) do złożenia wniosku służy formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;

3) podmiot uprawniony (wnioskodawca) może złożyć wniosek o dofinansowanie w jednej z trzech kategorii:
a) do 150 000 złotych,
b) do 500 000 złotych,
c) do 3 500 000 złotych.

4) Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy w Słupcy lub przesłać drogą pocztową przesyłką poleconą (rejestrowaną) na adres: Urząd Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca w terminie do dnia 23 stycznia 2023 r. do godz. 15:30.
O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Słupcy lub wpływu (doręczenia) do Urzędu Gminy w Słupcy drogą pocztową.

5) Wniosek powinien być wypełniony czytelnym pismem lub na komputerze.

6) Wniosek musi być opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.

7) Do wniosku należy dołączyć:
Dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków wskazanych w art. 22 ustawy o ochronie zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

IV. Zasady wyboru wniosków
1. Wyboru wniosków dokonuje Wójt Gminy Słupcy uwzględniając:
a. Możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę,
b. Stopień zaawansowania przygotowania zadania do realizacji.

2. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.

3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

4. Wójt Gminy Słupcy może odmówić Wnioskodawcy wyłonionemu w naborze przyznania dotacji i podpisania umowy, w przypadku nieuzyskania przez Gminę dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

V. Warunki podpisania umowy o dotację

1. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy o udzielenie dotacji podpisanej pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Słupca.

2. Warunkiem podpisania z wnioskodawcą umowy o dotację będzie uzyskanie przez Gminę Słupca promesy wstępnej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą, a Gminą Słupca.

VI. Termin i warunki realizacji zadania

1. Podpisanie umowy z Wykonawcą zadania powinno nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Gminę Słupca promesy wstępnej na realizację zadania, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie o dotację.

2. Zadanie powinno być zrealizowane z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

VII. Rozstrzygnięcie naboru wniosków
Informacja o przyjęciu wniosku i zgłoszeniu go do dofinansowania zostanie przekazana na adres wskazany we wniosku oraz na stronie Urzędu Gminy w Słupcy.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 63 274 36 76
2. Wnioski o dofinansowanie złożone po dniu 23 stycznia 2023 r. nie będą rozpatrywane.
3. Wniosek do pobrania w Urzędzie Gminy lub na stronie.


Wójt Gminy Słupca
/-/ Grażyna Kazuś

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 – wniosek o dofinansowanie

Regulamin – odbudowa zabytków

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/