STYPENDIA POMOSTOWE

7 lipca 2023

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu uprzejmie informuje, że zostało
podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy KOWR, a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji XXII edycji Programu Stypendiów Pomostowych 2023/2024.
Zgodnie z § 3 Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku
akademickim 2023/2024″ program adresowany jest tylko do maturzystów, absolwentów liceów, techników i szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2023 roku.
Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku stacjonarnych studiów I
stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.
Nabór kandydatów na stypendystów zostanie przeprowadzony wg zasad określonych w „Regulaminie
przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XXII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2023/2024″. „Regulamin przyznawania i przyznawania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2023/2024″ Segment I A ( wraz z załącznikami) dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczościwww.stypendia-pomostowe.pl
Program jest skierowany do maturzystów, absolwentów liceów i techników i szkół branżowych II stopnia,
którzy ukończyli szkołę w 2023 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
• są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
• są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni
w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
• mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone
zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy nż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na
stronie www.stypendia-pomostowe.pl
• pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest
wyższy niz 2.443 zł. brutto wyliczony z czerwca 2023r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie
wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
• osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.
Jednocześnie informujemy, że od dnia 07 lipca 2023 r. do dnia 18 sierpnia 2023 roku (do godziny 16-tej)
– kandydat do stypendium wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl a następnie
wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami zgodnymi z wydrukowaną z systemu listą zalączników przekazuje do Oddziału KOWR w Poznaniu, ul. Fredry 12.
Po dniu 28 sierpnia 2023 r. wnioski nie bedą przyjmowane.
W sprawach wątpliwych dotyczących stypendiów proszę kontaktować się z pracownikiem Oddziału
Terenowego KOWR w Poznaniu p. Sylwią Stawujak tel. 61/85-60-740

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/