Transmisja na żywo Sesji Rady Gminy Słupca

26 stycznia 2023

Transmisja „na żywo” z posiedzenia zwyczajnej LXVII sesji Rady Gminy Słupca odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023 roku o godz. 12:00 za pośrednictwem platformy internetowej: Transmisja „na żywo” z obrad Rady Gminy Słupca  

W przypadku komunikatu „Aktualnie brak jest transmisji na żywo na wybranym kanale” – transmisja na żywo jeszcze się nie rozpoczęła lub należy odświeżyć bieżącą stronę.

Wszystkie nagrania dotychczasowych Sesji Rady Gminy Słupca

Porządek obrad:
1. Otwarcie LXVII sesji Rady Gminy Słupca, stwierdzenie quorum,
2. Przedstawienie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu LXVI sesji Rady Gminy Słupca,
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Słupca w okresie międzysesyjnym,
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Słupca biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach – druk nr 1
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego – świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – druk nr 2
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019 – 2023 – druk nr 3
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu „na lata 2019 – 2023 – druk nr 4
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego ” Wsparcie seniorów gminy Słupca” na rok 2023 – druk nr 5
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego ” Korpus Wsparcia Seniorów ” na rok 2023 – druk nr 6
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego na 2023 r. – druk nr 7
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa na 2023 r. – druk nr 8
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 r. – druk nr 9
14. Podjęcie uchwały w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Słupca – druk nr 10
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/358/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca – druk nr 11
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2023 rok – druk nr 12
17. Zgłaszanie pisemnych interpelacji,
18. Wolne wnioski i informacje
19. Zamknięcie obrad LXVII sesji Rady Gminy Słupca.


Przewodniczący Rady Gminy Słupca
/-/ Jerzy Kopczyński

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/