pismo gmina - ilustracja

WÓJT GMINY SŁUPCA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY SŁUPCA W ROKU 2022

31 marca 2022

I. CEL KONKURSU:
Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Gminy Słupca w dziedzinach określonych w „Programie współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.”

II. Zadanie
WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
Planowana na rok 2022 kwota dotacji wynosi 15 000 zł.
Wydatki poniesione w roku 2021 wynosiły 15 000 zł.
1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez:
organizację imprez sportowych, turniejów mistrzowskich, rozgrywek w sportach indywidualnych i grach zespołowych (z wyłączeniem rozgrywek ligowych) i inne.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
– zwiększenie aktywności fizycznej oraz umiejętności sportowych mieszkańców Gminy poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej i udział w zawodach sportowych,
-prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych skierowanych do różnych grup wiekowych i społecznych,
– wzbogacenie oferty sportowej w gminie poprzez organizację i przeprowadzenie imprez sportowych skierowanych do szerokiej grupy uczestników,
– popularyzacja różnych dyscyplin sportu w gminie Słupca.

REZULTATY:
Organizacja minimum 1 przedsięwzięcia z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla mieszkańców gminy Słupca.
SPOSÓB MONITOROWANIA REZULTATU: Ankiety, listy obecności, dokumentacja fotograficzna lub inna dokumentacja potwierdzająca realizację zadania.

 

III. PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT:
1.Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem oraz prowadzące działalność na terenie Gminy Słupca:
a)organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
b)osoby prawne jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
2. W/w podmioty nie mogą zalegać z opłaceniem należności publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów o charakterze publicznym oraz muszą posiadać własne konto bankowe.

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1.Rozpatrywane są wyłącznie kompletne oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.
2. Ponieważ dotacja przeznaczona jest na wsparcie realizacji zadania, może być przyznana tylko wtedy, gdy podmiot uprawniony do składania oferty zadeklaruje finansowy wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 10 % wnioskowanej dotacji.
3.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej
w ofercie. Jeżeli kwota przyznanej dotacji będzie niższa, podmiot zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.
4.Dotację na wsparcie realizacji zadania otrzymują podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym.
5.Przewidywana dotacja nie może zostać przeznaczona na:
a) wynagrodzenia pracowników organizacji poza zakresem realizacji zadania,
b) wydatki majątkowe w tym zakupy inwestycyjne.
Jeżeli oferent będzie pobierał opłaty od uczestników zadania, powinien prowadzić w tym zakresie działalność odpłatną pożytku publicznego.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferty należy składać w terminie do 28.04.2022 roku. , w godzinach funkcjonowania Urzędu Gminy w Słupcy.tj.7:30 – 15:30
Oferty przyjmowane będą od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w godzinach pracy Urzędu. O przyjęciu oferty będzie decydować data wpływu do Urzędu Gminy w Słupcy.
2.Adres, pod którym należy składać oferty: Urząd Gminy w Słupcy ul. Sienkiewicza 16, 62 – 400 Słupca. (Sekretariat)
3.Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem.
4.Druki ofert dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Słupca
www.bip.gminaslupca.pl.

VI. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
1.Zadania powinny być realizowane do końca 2022 roku.
2.Wsparcie realizacji zadania zleconego następuje po zawarciu umowy.
3.Warunkiem zawarcia umowy na dotację jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu oraz sporządzenie aktualnego harmonogramu realizacji zadania w przypadku przyznania dotacji w innej wysokości niż wnioskowana.
4.Zleceniobiorca, w trakcie realizacji zadania może dokonywać przesunięć pomiędzy pozycjami kosztorysu i harmonogramu , jedli zmiany te maja wpływ na efektywną realizację zadania.
5.Zleceniobiorca realizując zadanie jest zobowiązany do informowania w wydawanych przez siebie, w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych (takich jak plakaty, zaproszenia, ogłoszenia prasowe itp.) poprzez media, poprzez widoczną w miejscu realizacji zadania tablicę o fakcie dofinansowania zadania przez Gminę Słupca.
6. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.
7.Zadania publiczne powinny być zaprojektowane i realizowane przez oferentów w taki sposób , aby nie wykluczały z uczestnictwa w nich osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r, o zapewnieniu dostępności ze szczególnymi potrzebami.
Zapewnianie dostępności przez Zleceniobiorcę oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami jako odbiorca zadania publicznego, może w nim uczestniczyć na zasadzie równości z innymi osobami. W ramach realizacji zadań publicznych dopuszcza się umieszczanie w kosztach realizacji działań w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, kosztów związanych z zapewnianiem dostępności.
8.Oferent powinien uwzględnić różne formy prowadzenia zadania w związku z ryzykiem
wynikającym z pandemii COVID 19.

VII.TERMIN, TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT
1.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty z opisem projektu, który ma zostać dofinansowany i preliminarzem wydatków na formularzu ofert, zgodnym z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
2. Do oferty należy dołączyć:
1) obowiązujący statut organizacji lub inny akt regulujący status podmiotu.
2) dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu, rejestracji organizacji, zawierający aktualne dane ze wskazaniem osób do składania w imieniu organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania (w tym rozliczenia uzyskanej dotacji)
3) oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu należności publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek o charakterze publicznym.
3.Wójt Gminy Słupca w ciągu 10 dni roboczych od ostatniego dnia przyjmowania ofert podejmie decyzję w formie zarządzenia o wyborze oferty i udzielaniu dotacji.
4.Złożone oferty rozpatrywane będą pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Wójta Gminy Słupca.
5. O podjętych decyzjach składający ofertę zostaną poinformowani na stronie internetowej Urzędu Gminy Słupca: www.gminaslupca.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Słupca.
6.Wybór ofert odbędzie się wg następujących kryteriów:
a) zgodność celu projektu z priorytetami ustalonymi przez Radę Gminy Słupca uchwałą Nr XLV/254/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie „Programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
b) oceny możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację,
c) oceny możliwości osiągnięcia celów,
d)oceny przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
e) oceny proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób przy udziale, których organizacja będzie realizować zadanie publiczne,
f) udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
g) uwzględnienia planowanego przez organizację wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
h) oceny realizacji zleconych zadań publicznych, które w latach poprzednich realizowały organizacje, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

VIII. Dodatkowe informacje nie znajdujące się na stronach www.bip.gminaslupca.pl.
www.gminaslupca.pl można uzyskać w Urzędzie Gminy Słupca pod numerem telefonu (63) 274 36 76 wew.39

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwała Nr XLV/254/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie „Programu współpracy Gminy Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Wójt Gminy Słupca

/-/ Grażyna Kazuś

Informacja i formularz zgłoszeniowy w sprawie powołania kandydatów do komisji konkursowej (.doc)

Oferta realizacji zadania publicznego/oferta wspólna realizacji zadania publicznego (.doc)

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego (.doc)

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/