WYBORY ŁAWNIKÓW DO SĄDÓW na kadencję 2020 – 2023.

13 czerwca 2019

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r.poz.52 z późn.zm. )
Biuro Rady Gminy Słupca informuje, że w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. należy zgłaszać kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Słupcy.
Spośród zgłoszonych kandydatów Rada Gminy dokona wyboru jednej osoby na ławnika do Sądu Rejonowego w Słupcy.

Kandydata na ławnika zgłaszają Radzie Gminy: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia ,organizacje związkowe, inne organizacje społeczne i zawodowe , zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:
1) Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) Jest nieskazitelnego charakteru,
3) Ukończył 30 lat,
4) Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) Nie przekroczył 70 lat,
6) Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) Posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:
1) Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) Osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) Adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) Radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) Duchowni,
7) Żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) Funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) Radni gminy, powiatu i województwa.

NIE MOŻNA BYĆ ŁAWNIKIEM JEDNOCZEŚNIE W WIĘCEJ NIŻ JEDNYM SĄDZIE.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, którą można pobrać ze strony internetowej www.gov.pl/sprawiedliwość lub też ze strony internetowej Urzędu Gminy w Słupcy (www.gminaslupca.pl)
Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:
1.informację z Krajowego Rejestru Karnego,
2. Oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika (art. 162§ 2 pkt 4 u.s.p.),
5. Dwie aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Dodatkowo do kart zgłoszenia należy dołączyć:
1. Aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji ( art. 162§ 3 u.s.p.) – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 986 z późn.zm.), pobrane samodzielnie wydruki komputerowe informacji o podmiotach wpisanych do rejestru mają moc zrównaną z mocą odpisu aktualnego z rejestru, wydawanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy KRS, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zwartymi w Rejestrze,
2. Imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli ( art. 162§ 4 u.s.p.). Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście ( art. 162§ 6 u.s.p.).
Informacja o kandydacie Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata na ławnika oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.
Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia ( art. 162§ 5 u.s.p.).
Kartę zgłoszenia i dokumenty składa się odpowiednim Radom Gmin.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa (art. 162 § 7 i § 8 u.s.p.). Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 § 7a u.s.p.).
Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną do rad gmin po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Wszelkich informacji na temat wyborów ławników można uzyskać w Urzędzie Gminy w Słupcy pokój nr 20 tel. 63 274 36 76 (wew.39)

Wójt Gminy Słupca
/-/ Grażyna Kazuś

Karta zgłoszenia na ławnika


Oświadczenie kandydata na ławnika (władza rodzicielska)


Oświadczenie kandydata na ławnika (postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe)


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/