Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

19 grudnia 2023

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Słupca informuje,

 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słupcy, ul Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, na stronie internetowej urzędu oraz BIP, a także na tablicach ogłoszeń sołectwa Cienin Zaborny, Wilczna, Nowa Wieś w dniu 19 grudnia 2023 r. zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu na zbycie następujących nieruchomości:

1.Pierwszy przetarg ustny ograniczony (skierowany do właścicieli nieruchomości przyległych tj. Właścicieli działek o nr 7/2, 8/3 i 9/12) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Cienin Zaborny (obręb ewidencyjnym Cienin Zaborny, dz. ew. nr 9/14 o powierzchni 0,1447 ha), dla której w Sądzie Rejonowym w Słupcy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, urządzona jest księga wieczysta KW nr KN1S/00027744/0. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca działka nr  9/14 położona w obrębie ewid. Cienin Zaborny,  oznaczona jest symbolem: R teren upraw polowych i ogrodniczych z prawem zabudowy dozwolona lokalizacja zabudowy rolniczej i urządzeń infrastruktury technicznej. Działka położona na terenie m. Cieni Zaborny w odległości ok. 9 km od miasta Słupca.

*Cena wywoławcza nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – 8 600,00 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset złotych 00/100) – do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

*Przetarg odbędzie się w dniu 24 stycznia 2024 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca.

*Wysokość wadium: 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100) – termin daty wpływu wadium na konto do 17.01.2024 r.– nr konta: 55 8542 0001 0039 2271 2000 0030

2.Pierwszy przetarg ustny ograniczony (skierowany do rolników indywidualnych) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Wilczna (obręb ewidencyjny Wilczna, dz. ew. nr 4/5), dla której w Sądzie Rejonowym w Słupcy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, urządzona jest księga wieczysta KW nr KN1S/00019950/8.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca działka nr 4/5 położona w obrębie ewid. Wilczna, oznaczona jest symbolem: R –  teren upraw polowych i ogrodniczych z prawem zabudowy, dozwolona lokalizacja zabudowy rolniczej i urządzeń infrastruktury technicznej. Działka położona na terenie m. Wilczna w odległości ok. 10 km od miasta Słupca.

*Cena wywoławcza nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – 55 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) – do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

*Przetarg odbędzie się w dniu 24 stycznia 2024 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca.

*Wysokość wadium: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) – termin daty wpływu wadium na konto do 17.01.2024 r.– nr konta: 55 8542 0001 0039 2271 2000 0030

3.Pierwszy przetarg ustny ograniczony (skierowany do rolników indywidualnych) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Zaborze (obręb ewidencyjny Nowa Wieś, dz. ew. nr 60), dla której w Sądzie Rejonowym w Słupcy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, urządzona jest księga wieczysta KW Nr KN1S/00021129/1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca działka nr 60 położona w obrębie ewid. Nowa Wieś oznaczona jest symbolem: R –  uprawy polowe i ogrodnicze z prawem zabudowy, dozwolona lokalizacja zabudowy rolniczej i urządzeń infrastruktury technicznej.

*Cena wywoławcza nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – 99 500,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100) – do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

*Przetarg odbędzie się w dniu 24 stycznia 2024 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca.

*Wysokość wadium: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) – termin daty wpływu wadium na konto do 17.01.2024 r.– nr konta: 55 8542 0001 0039 2271 2000 0030

*Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy w Słupcy, biuro nr 24 (tel. 63 274-36-76 wew. 35); e-mail: gn@gminaslupca.pl

 

 

Wójt Gminy Słupca

/-/ Grażyna Kazuś

Ogłoszenie o przetargu Cienin Zaborny dz. nr 9-14 Wilczna dz. nr 4-5 Zaborze dz. nr 60_

Zarządzenie pod regulamin i ogłoszenie Cienin Zaborny – 9-14

Regulamin I przetarg na zbycie Cienin Zaborny 9-14

Zarządzenie pod regulamin i ogłoszenie Wilczna 4-5

Regulamin I przetarg na zbycie Wilczna 4-5

Zarządzenie pod regulamin i ogłoszenie Nowa Wieś 60

Regulamin I przetarg na zbycie Nowa Wieś 60

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/