pismo ilustracja do artykułu

Wyniki konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami sołectwa Kowalewo-Sołectwo

5 marca 2020

w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Stara Wieś obecnie funkcjonującej jako nieurzędowa nazwa Kowalewo Opactwo Wieś i włączenia jej do miejscowości Kowalewo-Sołectwo

Działając na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Słupca Nr 7/2020 z dnia 13.02.2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Kowalewo-Sołectwo z terenu gminy Słupca w sprawie wystąpienia o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Stara Wieś obecnie funkcjonującej jako nieurzędowa nazwa Kowalewo Opactwo Wieś i włączenia jej do miejscowości Kowalewo-Sołectwo, komisja w składzie:
1. Cezary Przybylski – Przewodniczący Komisji
2. Grażyna Smolarek – Członek Komisji
3. Joanna Dobrychłop – Sekretarz Komisji
przeprowadziła konsultacje z mieszkańcami w dniu 03 marca 2020r. w godzinach od 17.00 do 18.00.w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalewie-Opactwie.
Przedmiotem konsultacji było wyrażenie opinii mieszkańców co do zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Stara Wieś obecnie funkcjonującej jako nieurzędowa nazwa Kowalewo Opactwo Wieś i włączenia jej do miejscowości Kowalewo-Sołectwo i udzieleniu odpowiedzi na pytanie: Czy jesteś za zniesieniem nazwy urzędowej miejscowości Stara Wieś obecnie funkcjonującej jako nieurzędowa nazwa Kowalewo Opactwo Wieś i włączenia jej do miejscowości Kowalewo-Sołectwo?.
Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach byli mieszkańcy, którzy w dniu konsultacji mieli ukończone 18 lat oraz mieszkańcy faktycznie zamieszkujący terytorium sołectwa Kowalewo-Sołectwo, w skład którego wchodzą miejscowości Kowalewo-Sołectwo i Stara Wieś. Oznaczało to , że udział w konsultacjach mieli prawo również Ci mieszkańcy, którzy pomimo innego adresu stałego zameldowania, de facto mieszkają na terenie tych miejscowości.
Zgodnie z § 4 uchwały nr XXXV/228/13 Rady Gminy Słupca z dnia 25 września 2013r w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Słupca / Dz. U. z 2013 poz. 5652/ Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość osób, które w nich uczestniczyły. Z kolei § 2 ust. 3 cytowanej uchwały mówi, że konsultacje maja charakter opiniodawczy, ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej. Opinie te jednak powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Liczba osób zameldowanych na pobyt stały 247 z tego na terenie miejscowości:
1. Kowalewo-Sołectwo: 146
2. Stara Wieś ( Kowalewo Opactwo Wieś): 101

Komisja stwierdziła, że liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania wyniosła 200 osób z tego z terenu miejscowości:
1. Kowalewo-Sołectwo 111
2. Stara Wieś ( Kowalewo Opactwo Wieś) 89

Komisja wydała 24 z tego z terenu miejscowości:
1. Kowalewo-Sołectwo 8
2. Stara Wieś ( Kowalewo Opactwo Wieś) 16
kart uprawnionym mieszkańcom do wyrażenia opinii w przedmiocie konsultacji.

Po zakończeniu konsultacji, komisja przystąpiła do podliczenia i analizy wyrażonych na kartach opinii mieszkańców w przedmiocie konsultacji. Komisja stwierdziła, że w wyniku konsultacji opinię wyraziło 24 mieszkańców, z tego z terenu miejscowości:
1. Kowalewo-Sołectwo 8 mieszkańców
2. Stara Wieś ( Kowalewo Opactwo Wieś) 16 mieszkańców.

Za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości Stara Wieś obecnie funkcjonującej jako nieurzędowa nazwa Kowalewo Opactwo Wieś i włączenia jej do miejscowości Kowalewo-Sołectwo głosowało 21 mieszkańców uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach z tego z terenu miejscowości:
1. Kowalewo-Sołectwo głosowało 5 mieszkańców
2. Stara Wieś ( Kowalewo Opactwo Wieś) głosowało 16 mieszkańców

Przeciw zniesieniu urzędowej nazwy miejscowości Stara Wieś obecnie funkcjonującej jako nieurzędowa nazwa Kowalewo Opactwo Wieś i włączenia jej do miejscowości Kowalewo-Sołectwo głosowało 3 mieszkańców uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach z tego z terenu miejscowości
1. Kowalewo-Sołectwo głosowało 3 mieszkańców
2. Stara Wieś ( Kowalewo Opactwo Wieś) głosowało 0 mieszkańców

Mieszkańców, którzy w ogóle nie wyrazili opinii w przedmiocie konsultacji było 176 z tego z terenu miejscowości:
1. Kowalewo-Sołectwo 103 mieszkańców
2. Stara Wieś ( Kowalewo Opactwo Wieś) 73 mieszkańców.

Podsumowując, wszyscy mieszkańcy biorący udział w konsultacjach z miejscowości Starej Wsi obecnie funkcjonującej jako Kowalewo Opactwo Wieś i przeważająca większość mieszkańców z Kowalewa-Sołectwa biorący udział w konsultacjach są za zniesieniem urzędowej nazwy Stara Wieś i włączenia jej do miejscowości Kowalewo-Sołectwo.

Wójt Gminy Słupca

/-/ Grażyna Kazuś

Skan pisma wyników konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami sołectwa Kowalewo-Sołectwo

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/