XX sesja Rady Gminy Słupca

11 marca 2020

Przewodniczący Rady Gminy Słupca Jerzy Kopczyński zaprasza na posiedzenie zwyczajnej XX sesji Rady Gminy Słupca dniu 19 marca 2020 roku o godz.12:00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Słupcy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie XX sesji Rady Gminy Słupca, stwierdzenie quorum,
2. Przyjęcie protokołu z XVIII i XIX sesji Rady Gminy Słupca,
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Słupca w okresie międzysesyjnym,
4. Sprawozdanie z działalności Instytucji Kultury: Biblioteki Publicznej w Cieninie Zabornym w 2019 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Stara Wieś, wieś i włączenia jej do miejscowości Kowalewo – Sołectwo, wieś
6. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miejską Słupca porozumienia międzygminnego
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu wykonywania i finansowania programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Słupca w 2020 roku
9. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Słupca środków stanowiących fundusz sołecki w 2021 roku
10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2020 – 2033
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2020 rok
12. Zgłaszanie pisemnych interpelacji,
13. Wolne wnioski i informacje
14. Zamknięcie obrad XX sesji Rady Gminy Słupca.


Przewodniczący Rady Gminy Słupca
/-/ Jerzy Kopczyński

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/