XXIX Konkurs „W rolnictwie można pracować bezpieczniej” na publikacje poświęcone bezpieczeństwu pracy rolników

6 marca 2023

 

 • Cel Konkursu
 1.  Konkurs ma na celu oddziaływanie na poprawę bezpieczeństwa pracy rolników i ich rodzin poprzez upowszechnianie zasad bezpiecznej pracy, zawartych m.in. w ustanowionych przez Prezesa Kasy „Zasadach ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym”, wiedzy o zagrożeniach wypadkowych oraz „Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”. XXIX edycja Konkursu w głównej mierze ma na celu popularyzowanie sposobów zapobiegania wpadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem popularyzowania wiedzy dotyczącej zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania i magazynowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw, itp. oraz zasad dotyczących ochrony środowiska naturalnego.
 2. Organizator Konkursu
  Organizatorem konkursu jest Centrala Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 •  Zasady Konkursu
 1. W Konkursie mogą brać udział dziennikarze i inne osoby publikujące w środkach masowego przekazu
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie Komisji Konkursowej oraz pracownicy Kasy
 3. Publikacje konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach, niezależnie od miejsca ich publikacji

      a) artykuły prasowe i internetowe (teksty);

      b) audycje radiowe (słuchowiska),

      c) audycje telewizyjne (materiały filmowe).

    4.Komisja Konkursowa przyzna nagrody za pojedynczą publikację i/lub za cykl (minimum trzy         publikacje).                                                                                                                                                            5. Organizator pozostawia do wyłącznego uznania autorów dobór gatunków dziennikarskich przy       opracowaniu materiałów konkursowych, np. reportaż, wywiad, felieton.

 • Warunki uczestnictwa w Konkursie
  1. Warunkiem udziału w Konkursie jest opublikowanie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r. i przesłanie na adres organizatora, najpóźniej w terminie do dnia 12 stycznia 2024 r. (decyduje data stempla pocztowego), co najmniej jednej publikacji spełniającej następujące wymogi:

a) treść publikacji powinna wynikać z celów Konkursu;

b) publikacje powinny informować o zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym lub/i przyczynach wypadków i chorób zawodowych rolników;

c) publikacje powinny być poprawne merytorycznie, przygotowane ze znajomością problemu, sugestywne;

d) publikacje powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem autora;

e) autorem zgłoszonej/ych publikacji może być jedna osoba lub zespoły osób;

f) publikacje zgłaszane do Konkursu nie mogły być zamówione i sfinansowane przez Kasę;

g) publikacje konkursowe powinny być przesłane w formie: wycinków prasowych (w przypadku artykułów prasowych), skanu obrazu z ekranu z materiałem czyli print screen’a (w przypadku artykułów internetowych), CD, DVD, pamięci USB (w przypadku audycji telewizyjnych i audycji radiowych).
2. Pozostałe warunki uczestnictwa:

a) załączenie do zgłaszanych publikacji podpisanego Formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1 (w przypadku zgłoszenia przez zespół autorski – każdy z autorów powinien wypełnić osobno formularz), a tym samym wyrażenie zgody na przetwarzanie przez KRUS danych osobowych zawartych w jego treści, na rozpowszechnienie przez KRUS informacji dotyczących udziału w Konkursie i danych identyfikujących autora/autorów publikacji oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie i rozpowszechnienie przez KRUS wizerunków utrwalonych w dokumentacji zdjęciowej stworzonej podczas ewentualnej gali podsumowującej Konkurs;
b) publikacje konkursowe, wraz z podpisanym przez każdego z autorów Formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 1) oraz Informacją o zgłaszanej publikacji/zgłaszanych publikacjach/cyklu publikacji (załącznik nr 2), powinny być przesłane na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Centrala, Biuro Prewencji, 00-608 Warszawa, al. Niepodległości 190, z dopiskiem na kopercie: Konkurs „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”;

c) przesłanie zgłoszenia do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu i wyrażeniem zgody na określone w postanowieniach niniejszego Regulaminu warunki uczestnictwa;

3. Publikacje mogą zgłaszać bezpośrednio autorzy, ich redakcje/wydawcy lub, po uzyskaniu zgody autorów, Oddziały Regionalne KRUS oraz Biuro Komunikacji i Współpracy Międzynarodowej Centrali KRUS.
4. Zgłoszenie publikacji do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że zgłoszony utwór nie narusza praw osób trzecich oraz że rozpowszechnienie utworu nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku przedstawionych w nim osób.
5. Organizator ma prawo nie przyjąć do Konkursu publikacji nieujmujących tematu oraz posiadających wady, np. złą jakość zdjęć lub uszkodzenia wynikające np. z nieodpowiedniego zabezpieczenia przesyłki.
6. Nadesłane publikacje nie podlegają zwrotowi.
7. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.
8. Publikacje konkursowe muszą być w języku polskim.
9. Koszty przesyłki publikacji ponoszą autorzy.

 •  Kryteria oceny publikacji
  We wszystkich kategoriach konkursowych publikacje oceniane będą według następujących kryteriów: a) wartość merytoryczna materiału: jego walory edukacyjne oraz wyczerpanie poruszanego tematu; b) sposób zaprezentowania materiału: forma, przystępność i atrakcyjność dla odbiorcy, oryginalność ujęcia tematu; c) zgodność materiałów wykorzystywanych do zilustrowania tematu z merytoryczną treścią publikacji.
 • Komisja Konkursowa
  1. Oceny publikacji dokonuje Komisja Konkursowa, którą powołuje Prezes Kasy na wniosek Dyrektora Biura Prewencji Centrali Kasy. Komisja składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza oraz co najmniej 4 członków. Decyzje Komisji są ostateczne.
  2. Komisja Konkursowa powołana jest do nadzorowania przebiegu Konkursu i oceny nadesłanych prac konkursowych. Za organizację jej działalności odpowiada Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności – Wiceprzewodniczący.
  3. Komisja Konkursowa rozpoczyna działalność z dniem powołania, a rozwiązuje się z chwilą ogłoszenia wyników na stronie www.krus.gov.pl. 

4.Członkowie komisji konkursowych przed przystąpieniem do wykonania czynności składają pisemne oświadczenia o braku wystąpienia okoliczności prawnych lub faktycznych, które mogłyby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności. W przypadku ujawnienia się takich okoliczności członek komisji konkursowej jest wyłączany z udziału w jej pracach. Na miejsce odwołanego członka powoływany jest przez Prezesa Kasy nowy członek Komisji, z zachowaniem przesłanek określonych w ust. 1.
5. Komisja podejmuje decyzje kolegialnie i dąży do konsensusu. Jeśli nie jest on możliwy podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów. W przypadku równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego.
6. Protokół z końcowego posiedzenia sporządza Sekretarz Komisji, a zatwierdza Prezes Kasy.
7. Przewodniczący Komisji zapewnia przejrzystość jej działania, a także ogłasza wyniki Konkursu na stronie Kasy www.krus.gov.pl.
8. W przypadku otrzymania przez Organizatora Konkursu lub któregokolwiek z członków Komisji Konkursowej informacji (po lub przed przyznaniem nagrody), że praca konkursowa nosi znamiona plagiatu lub w jakikolwiek inny sposób narusza prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu, Organizatorowi, w wyniku decyzji Komisji Konkursowej, przysługuje prawo do:
a) odmowy przekazania nagrody przez danego uczestnika Konkursu i przekazania jej na rzecz innego uczestnika;
b) podjęcia decyzji o nieprzyznaniu nagrody w Konkursie,
c) żądania zwrotu nagrody już przyznanej.
9. Biuro Prewencji Centrali Kasy odpowiada za obsługę organizacyjno-techniczną Komisji Konkursowej.
10. Decyzje komisji są ostateczne.

 • Nagrody
  1. Komisja Konkursowa przyzna nagrody pieniężne nieprzekraczające kwot brutto:
  1) Za najlepszą publikację:
  a) w kategorii artykuły prasowe i internetowe:
  I nagrodę 1 100 zł;
  II nagrodę 900 zł;
  III nagrodę 700 zł;
  b) w kategorii audycje radiowe:
  I nagrodę 1 300 zł;
  II nagrodę 1 000 zł;
  III nagrodę 800 zł;
  c) w kategorii audycje telewizyjne:
  I nagrodę 1 500 zł;
  II nagrodę 1 200 zł;
  III nagrodę 900 zł; oraz maksymalnie w każdej kategorii po 3 wyróżnienia po 500 zł;
  2) Za najlepszy cykl publikacji (minimum trzech):
  a) w kategorii artykuły prasowe i internetowe:
  I nagrodę 2 600 zł;
  II nagrodę 2 000 zł;
  III nagrodę 1 400 zł;
  b) kategorii audycje radiowe:
  I nagrodę 3 200 zł;
  II nagrodę 2 500 zł;
  III nagrodę 1 800 zł;
  c) w kategorii audycje telewizyjne:
  I nagrodę 3 700 zł;
  II nagrodę 2 800 zł;
  III nagrodę 2 000 zł;
  oraz maksymalnie w każdej kategorii po 3 wyróżnienia po 1 000 zł.
  2. W przypadku nagrodzenia publikacji zgłoszonej/nich przez zespół autorski, nagroda zostanie podzielona zgodnie z określonym przez autorów % udziałem w jej opracowaniu/przygotowaniu wskazanym w Informacji o zgłaszanej publikacji/zgłaszanych publikacjach/cyklu publikacji (załącznik nr 2).
  3. Wypłata nagród nastąpi po rozstrzygnięciu Konkursu, w terminie przed 31 marca 2024 r.
  4. Przekazanie nagród wskazanych w niniejszym Regulaminie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Załącznik regulaminu konkursu

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/