Zaproszenie

11 stycznia 2019

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza na spotkanie konsultacyjne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030). Konsultacje odbędą się 14 stycznia o godz. 9.30 w Kępnie w hotelu „Kamiński a zdrowie” przy ul. księdza Wawrzyniaka 34.
Zapraszamy każdego, kto troszczy się o rozwój kraju i swojego regionu, a tym samym chciałby mieć wpływ na kształt dokumentu, który będzie określał m.in. cele, kierunki działań oraz ukierunkowanie środków finansowych pochodzących z budżetu państwa, jak i funduszy europejskich w nadchodzących latach.
Informacje na temat dokumentu oraz rejestracja uczestnictwa dostępne są pod adresem www.miir.gov.pl/ksrr .
Zależy nam na każdej opinii. Dlatego też, jeśli nie mogą Państwo uczestniczyć w spotkaniu osobiście, prosimy o przesłanie swoich wniosków lub uwag na załączonym formularzu na adres polityka.regionalna@miir.gov.pl z dopiskiem „Konsultacje KSRR 2030”. Uwagi można przesyłać do 23 stycznia 2019 r.

14 stycznia 2019 r. godz. 9.30,
Kępno, hotel „Kamiński a zdrowie” ul. księdza Wawrzyniaka 34
www.miir.gov.pl/ksrr
***
KSRR rozwija postanowienia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) w zakresie obszaru Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony. KSRR identyfikuje cele polityki regionalnej oraz działania i zadania, jakie dla ich osiągnięcia powinien podjąć rząd i samorządy terytorialne oraz pozostałe podmioty zaangażowane w tę politykę.
KSRR zastępuje dotychczas obowiązującą Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjętą przez rząd w 2010 r., uwzględniając aktualne uwarunkowania i wyzwania rozwojowe wynikające z procesów demograficznych, globalizacji oraz nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.
KSRR jest podstawowym dokumentem strategicznym polityki regionalnej państwa w perspektywie do 2030 r. Strategia ta jest zbiorem wspólnych wartości, zasad współpracy rządu i samorządów oraz partnerów społeczno-gospodarczych na rzecz rozwoju kraju i województw. Dokument określa systemowe ramy prowadzenia polityki regionalnej zarówno przez rząd wobec regionów, jak i wewnątrz regionalne. Odegra on w nadchodzących latach ważną rolę w procesie programowania środków publicznych, w tym funduszy UE.
Dokument prezentuje:
– jak dostosować się do zmian, które dzieją się wokół nas, by Polska była świadomym, odnoszącym korzyści uczestnikiem procesu globalizacji;
– jak wykorzystać atuty regionu – w tym zasoby ludzkie i naturalne, zalety lokalizacyjne i instytucjonalne – do jego rozwoju;
– mechanizmy współpracy pomiędzy: rządem, samorządem regionalnym, lokalnym, które umożliwiają ukierunkowanie krajowych i regionalnych strumieni finansowych na realizację powstających oddolnie wizji i planów rozwoju

Program konsultacji

Formularz zgłaszania uwag do projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/