Obrazek z dokumentem

Zarządzenie nr 29/2023 Wójta Gminy Słupca

25 kwietnia 2023

Zarządzenie nr 29/2023 Wójta Gminy Słupca w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Słupca na rok 2023

ZARZĄDZENIE NR 29/2023 WÓJTA GMINY SŁUPCA z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Słupca na rok 2023

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz.40 ze zm.)1) oraz art.11 ust.1 pkt.1 i art.15 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz.571) oraz art.221 ust.1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)2) uchwały Nr LXII/345/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, zarządzam, co następuje:
§ 1. Na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Słupca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przyznaję się:

1. Stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Cieninie Zabornym dotację w wysokości: 11.000 zł.

2. Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu w Słupcy dotację w wysokości: 6.000 zł.

§ 2. Na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Słupca w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania przyznaję się:

1. Stowarzyszeniu Bądźmy Razem w Drążnej dotację w wysokości: 3.000 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Słupca i Skarbnikowi Gminy Słupca.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Słupcy, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.gminaslupca.pl/ oraz na stronie internetowej Gminy Słupca https://gminaslupca.pl/

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/