Zarządzenie nr 31/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia oferty stowarzyszenia

28 kwietnia 2020

ZARZĄDZENIE NR 31/2020 WÓJTA GMINY SŁUPCA z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalne „NDM” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz.713) oraz art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz.688 z późn. zm.)2 uchwały Nr XVII/124/19 Rady Gminy Słupca z dnia 28 listopada 2019 r., w sprawie współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Po zapoznaniu sie z ofertą Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalne „NDM”, złożoną z pominieciem otwartego konkursu ofert w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – uznaje się za niecelową realizację działań opisanych w ofercie.
2. Treść uzasadnienia oferty stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie o którym mowa w § 1 zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słupcy.
§ 3.Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skan zarządzenia

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/