Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn. „Zakup pomocy dydaktycznych i logopedycznych”

13 grudnia 2018

Numer sprawy: CUW 3.271.2018
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn. „Zakup pomocy dydaktycznych i logopedycznych”
1. Gmina Słupca informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn. „Zakup pomocy dydaktycznych i logopedycznych”. Zapytanie ofertowe prowadzone było w ramach projektu „Słupca stawia na eksperyment!” RPWP.08.01.02-30-0029/17. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn. „Zakup pomocy dydaktycznych i logopedycznych” zostało unieważnione.
3. Uzasadnienie:
W terminie określonym w zapytaniu ofertowym wpłynęły 2 oferty.
1) Oferta nr 2 wykonawcy POMORSKIE CENTRUM DIAGNOZY, TERAPII I EDUKACJI MATEMATYCZNEJ PROMATHEMATICA WIĘCKOWSKI MARCIN, ul. Borówkowa 32, 83-010 Rotmanka została odrzucona z powodu złożenia oferty częściowej, tylko na pakiet 8, a zapytanie ofertowe nie dopuszczało dzielenia zadania na części.
1) Cena oferty nr 1 wykonawcy GRUPA INVEST Sp. z o.o., ul. Giedlarowa 99a, 37-300 Leżajsk, jako najkorzystniejsza, przewyższa kwotę zabezpieczoną w budżecie projektu na realizację przedmiotowego zadania, tj. 148 898,40 zł brutto.
4. Zestawienie złożonych ofert:

Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Całkowita cena brutto
1 GRUPA INVEST Sp. z o.o.
Ul. Giedlarowa 99a. 37-300 Leżajsk
179 153,70
2 POMORSKIE CENTRUM DIAGNOZY, TERAPII I EDUKACJI MATEMATYCZNEJ PROMATHEMATICA WIĘCKOWSKI MARCIN
Ul. Borówkowa 32, 83-010 Rotmanka
14 954,06

Cena dotyczy tylko pakietu nr 8

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/