Zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji

27 marca 2020

Słupca, dnia 26 marca 2020r.

Informacja
o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

Prawo zgłaszania kandydatów do składu komisji mają:
a) pełnomocnicy wyborczy lub osoby przez nich upoważnione reprezentujący komitety wyborcze utworzone w tych wyborach;
b) wyborcy, którzy stale zamieszkują na obszarze województwa wielkopolskiego i są wpisani do rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa /komisarz wyborczy może powołać wyborców w skład komisji w przypadku uzupełnienia składu komisji wyborczych zgodnie z art. 182 § 8b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –Kodeks wyborczy /Dz. U. z 2019r. poz. 684ze zm./.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmuje urzędnik wyborczy, właściwy dla gminy na terenie której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy. Zgłoszenia są przyjmowane w urzędzie w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30 do 15.30, w terminie do dnia 10 kwietnia 2020r.

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w związku z ograniczeniem przyjmowania interesantów w URZĘDZIE GMINY W SŁUPCY informuję, że zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można dokonać w następujący sposób:
1. Wypełnione dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób: „Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji” i wrzucić do skrzynki na korespondencję, umieszczonej przy wejściu do urzędu.
2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej /nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny/ lub tradycyjnej. Jeśli dokumenty zostaną wysłane skanem za pomocą poczty elektronicznej należy również oryginały przesłać tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).
W/w zgłoszenia można wysyłać na adres: gminy@gminy.slupca.pl lub dzialalnosc@gminaslupca.pl

Można również uzyskać informację telefoniczną pod nr tel. 63 /274 36 76 wew. 46 lub 63/ 274 36 76 wew. 38
Informacji udzielać będą: Pani Katarzyna Nowaczyk- Andzem (urzędnik wyborczy) i Pani Marta Sobieraj- przedstawiciel urzędu.


Zastępca Wójta Gminy Słupca
/-/ Cezary Przybylski

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/