Przewodnik po urzędzie

16 lipca 2018

Na tej stronie mieszkańcy gminy, nasi potencjalni interesanci, mogą zorientować się w strukturze organizacyjnej urzędu. Sprawdzić gdzie i u kogo można załatwić konkretną sprawę. Mamy też zamiar przedstawić naszych pracowników , którzy czekają na swoich stanowiskach pracy aby służyć państwu kompetentną radą i życzliwą pomocą.

Parter:

Biuro nr 1 (Referat finansowo-księgowy)

Skarbnik Gminy Słupca – Cezary Fajkowski

tel. 63 274 36 76  wew. 24

Stanowisko ds. księgowości budżetowej – Główny Księgowy – Barbara Haremza
Stanowisko ds. księgowości budżetowej – Joanna Andrzejewicz

– księgowość budżetowa,

tel. 63 274 36 76  wew. 25

Biuro nr 2 (Referat organizacyjny i spraw społecznych)

Wójt Gminy Słupca – Grażyna Kazuś

Sekretarz Gminy Słupca – Karolina Walczak
– nadzór nad przyjmowaniem skarg i wniosków,
– przyjmowanie petycji i prowadzenie rejestru petycji,
– przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy w trybie przewidzianym w art. 951    Kodeksu cywilnego (testament allograficzny),
– koordynowanie spraw związanych z udzielaniem informacji publicznej,
– prowadzenie naboru pracowników,
– monitoring systemu kontroli zarządczej w Urzędzie, koordynowanie spraw związanych z kontrolą zewnętrzną,
– prowadzenie rejestru gminnych jednostek organizacyjnych oraz zbioru ich statutów i regulaminów organizacyjnych,
– wstępna analiza oświadczeń majątkowych,

Stanowisko pracy ds. kancelaryjnych i obsługi klienta – Monika Jabłońska
– przyjmowanie korespondencji,

tel. 63 274 36 76 wew. 21

Biuro nr 3 Z-ca Wójta Gminy Słupca

Stanowisko pracy ds. inwestycji i budownictwa – Cezary Przybylski
– nadzór nad inwestycjami gminnymi,
– prowadzenie spraw budowlanych,
– obsługa inwestorów,

tel. 63 274 36 76 wew. 30

Biuro nr 6 (Referat organizacyjny i spraw społecznych)

Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych – Patrycja Michalska
– Karta  Dużej Rodziny,
– wymeldowanie, zameldowanie,
– dowody osobiste,
– zgłoszenia pobytu tymczasowego,
– rejestr wyborców,

Stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw wojskowych – Lucyna Olejniczak/Aleksandra Szymańska
– sprawy z zakresu Służby wojskowej,
– zarządzanie kryzysowe,
– obrona cywilna,

Stanowisko pracy ds. archiwum, ochrony przeciwpożarowej i bhp – Katarzyna Urbaniak
– sprawy z zakresu OSP,
– archiwum,
– bhp,

tel. 63 274 36 76 wew. 32

Biuro nr 7 (Referat finansowo-księgowy)

Stanowisko ds. wymiaru podatku – Magdalena Grabowska
– wymiar podatków,
– wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
– podatek akcyzowy,

Stanowisko ds. księgowości podatkowej – Rafał Pirucki
– księgowość podatkowa,
– zaświadczenia o nie zaleganiu z płatnością podatku,
– podatek akcyzowy,
– podatek od środków transportu,

Stanowisko ds. czynszów i windykacji należności – Monika Czerniejewska
– windykacja,
– czynsze mieszkalne.

tel. 63 274 36 76 wew. 27

Biuro nr 9 Punkt kasowy Banku Spółdzielczego w Słupcy
– uiszczanie opłat,

tel. 63 274 36 76 wew. 26

Biuro nr 10 (Referat finansowo-księgowy)

Stanowisko ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Anna Rutkowska
– przyjmowanie deklaracji,
– naliczanie opłat,
Stanowisko ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Anna Ogrodowska
– księgowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

tel. 63 274 36 76 wew. 29

Biuro nr 11 (Referat inwestycji, zamówień publicznych i promocji)

Stanowisko pracy ds. informatyki i cyberbezpieczeństwa (Kierownik Referatu- Tomasz Gniewkowski)
– informatyzacja Urzędu,
– administrowanie i redagowanie strony internetowej Urzędu Gminy i Biuletyn Informacji Publicznej,
– Inspektor Ochrony Danych,
– cyberbezpieczeństwo.

tel. 63 274 36 76 wew. 28

Biuro nr 12 (Referat finansowo-księgowy)

Stanowisko pracy ds. promocji i zaopatrzenia – Adam Wawrzyniak
– promocja,
– zaopatrzenie,
– organizowanie festynów środowiskowych, turniejów sportowych oraz imprez kulturalnych,
– administrowanie i redagowanie strony internetowej Urzędu Gminy i Biuletyn Informacji Publicznej,
– Gminna Karta Seniora,

tel. 63 274 36 76 wew. 47

Piętro 1:

Biuro nr 15
Radca Prawny – Anna Skocka

tel. 63 274 36 76 wew. 43

Biuro nr 16 (Referat gospodarki, ochrony środowiska i rolnictwa)
Stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej i rolnictwa – Marta Sobieraj
– ewidencja działalności gospodarczej,
– wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi,
– przyjmowanie zgłoszeń z zaistniałej klęski w rolnictwie,
– wydawanie zezwoleń na uprawę maku,
– ewidencja obiektów agroturystycznych,
– wpisy do rejestru działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

tel. 63 274 36 76 wew. 38

Biuro Związku Gmin Regionu Słupeckiego Katarzyna Andzelm-Nowaczyk
– informacje o funkcjonowaniu działalności schroniska dla bezdomnych zwierząt

tel. 63 274 36 76 wew. 46

Biuro nr 17 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zasiłki:

Kierownik – Anna Kubicka

Z-ca kierownika – Anna Nowak-Kamińska

Główny księgowy – Beata Jabłońska

Specjaliści pracy socjalnej:

Beata Chojnacka

Marta Dymowska

Pracownicy socjalni:

Agnieszka Dębowska

Małgorzata Kubicka

– świadczenia pomocy społecznej,
– zasiłki i pomoc w naturze,
– ubieganie się o miejsce w domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia, środowiskowych domach samopomocy etc.
– dożywianie w szkołach i przedszkolach,
– praca socjalna z klientami,

tel. 63 274 36 76 wew:  40 (kierownik); 41, 42 (pracownicy socjalni, specjaliści pracy socjalnej, z-ca kierownika); 45 (gł. księgowy)

Biuro nr 20 (Referat organizacyjny i spraw społecznych)
Stanowisko pracy ds. organizacyjnych, kadr i płac – Magdalena Kaczorowska
– udostępnianie informacji publicznej,
– kadry,
– płace,

Stanowisko pracy ds. obsługi organów gminy i samorządów wiejskich – Sylwia Najdzińska
– prowadzenie Biura Rady Gminy Słupca,
– fundusz sołecki,
– organizacje pozarządowe.

tel. 63 274 36 76 wew. 39

Biuro nr 22 (Referat inwestycji, zamówień publicznych i promocji)
Stanowisko pracy ds. dróg i rozgraniczeń nieruchomości – Bogdan Kukulski
– zarządzanie drogami gminnymi,
– rozgraniczenia gruntów,
– sprawy dróg (remonty, bieżące utrzymanie dróg, odśnieżanie),
– transport publiczny,
– Karta Dużej Rodziny

tel. 63 274 36 76 wew. 33

Biuro 23 (Referat gospodarki, ochrony środowiska i rolnictwa)
Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska – Natalia Stróżyk
– wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów,
– sporządzanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
– gospodarka w zakresie odpadów komunalnych stałych i nieczystości płynnych,
– azbest,
– przyjmowanie zgłoszeń przydomowych oczyszczalni,
– sporządzanie zezwoleń na odbiór i transport nieczystości płynnych,

tel. 63 274 36 76 wew. 34

Biuro 23 (Referat inwestycji, zamówień publicznych i promocji)
Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych – Kamila Kulczycka

– zapytania ofertowe,
– rejestr umów,
– przetargi,
– zamówienia publiczne,
– pozyskiwanie i rozliczanie środków zewnętrznych.

tel. 63 274 36 76 wew. 34

Biuro 24 (Referat gospodarki, ochrony środowiska i rolnictwa)
Kierownik Referatu oraz stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej – Joanna Dobrychłop
– wydawanie wypisów, wyrysów i zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
– planowanie przestrzenne,
– podziały nieruchomości,
– nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom oraz nazw ulic,
– Koordynator Programu Wielkopolska Odnowa Wsi,

Stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami – Łukasz Jarecki
– gospodarka gruntami i nieruchomościami (umowy dzierżawy, użytkowanie wieczyste, nabywanie, sprzedaż, darowizny),
– gospodarka lokalowa,
– opłata eksploatacyjna,
– komunalizacja mienia,
– gospodarka komunalna,
– fakturowanie – umowy najmu, dzierżawy,

tel. 63 274 36 76 wew. 35

Biuro 25
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Stanowiska pracy ds. świadczeń wychowawczych: Kamila Józefiak, Sylwia Siwińska

– świadczenia wychowawcze (500+)

Stanowisko pracy ds. organizacyjnych, kadr i płac – Magdalena Frąckowiak

– kadry i płace,

– stypendia szkolne

tel. 63 274 36 76 wew. 36

Biuro 26
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej – Świadczenia rodzinne:

Stanowiska pracy ds. świadczeń rodzinnych: Klaudia Sieczkarek, Barbara Staszak

Stanowisko pracy ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
– jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
– zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, jednorazowy dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania),
– świadczenia pielęgnacyjne,
– zasiłek pielęgnacyjny,
– specjalny zasiłek opiekuńczy,
– świadczenie rodzicielskie,
– zaliczka alimentacyjna,

tel. 63 274 36 76 wew. 37