Przewodnik po urzędzie

16 lipca 2018

Na tej stronie mieszkańcy gminy, nasi potencjalni interesanci, mogą zorientować się w strukturze organizacyjnej urzędu. Sprawdzić gdzie i u kogo można załatwić konkretną sprawę. Mamy też zamiar przedstawić naszych pracowników , którzy czekają na swoich stanowiskach pracy aby służyć państwu kompetentną radą i życzliwą pomocą.

Parter:

Biuro nr 1 (Referat finansowo-księgowy)

Skarbnik Gminy Słupca – Cezary Fajkowski

tel. 63 274 36 76  wew. 24

Stanowisko ds. księgowości budżetowej – Główny Księgowy – Barbara Haremza
Stanowisko ds. księgowości budżetowej – Joanna Andrzejewicz

 • księgowość budżetowa

tel. 63 274 36 76  wew. 25

 

Biuro nr 2 (Referat organizacyjny i spraw społecznych)

Wójt Gminy Słupca – Grażyna Kazuś

Sekretarz Gminy Słupca – Karolina Walczak

 • nadzór nad przyjmowaniem skarg i wniosków,

 • przyjmowanie petycji i prowadzenie rejestru petycji,

 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy w trybie przewidzianym w art. 951    Kodeksu cywilnego (testament allograficzny),

 • koordynowanie spraw związanych z udzielaniem informacji publicznej,

 • prowadzenie naboru pracowników,

 • monitoring systemu kontroli zarządczej w Urzędzie, koordynowanie spraw związanych z kontrolą zewnętrzną,

 • prowadzenie rejestru gminnych jednostek organizacyjnych oraz zbioru ich statutów i regulaminów organizacyjnych,

 • wstępna analiza oświadczeń majątkowych.

Stanowisko pracy ds. kancelaryjnych i obsługi klienta – Magdalena Głowacka

 • przyjmowanie korespondencji.

tel. 63 274 36 76 wew. 21

 

Biuro nr 3 Z-ca Wójta Gminy Słupca

Stanowisko pracy ds. inwestycji i budownictwa – Cezary Przybylski

 • nadzór nad inwestycjami gminnymi,
 • prowadzenie spraw budowlanych,
 • obsługa inwestorów.

tel. 63 274 36 76 wew. 30

 

Biuro nr 6 (Referat organizacyjny i spraw społecznych)


Stanowisko pracy ds. archiwum, ochrony przeciwpożarowej i bhp – Katarzyna Urbaniak (Referat utrzymania dróg i porządku)

 • sprawy z zakresu OSP,
 • archiwum,
 • bhp,

tel. 63 274 36 76 wew. 31

Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych – Aleksandra Szymańska/Patrycja Michalska

 • wymeldowanie, zameldowanie,
 • dowody osobiste,
 • zgłoszenia pobytu tymczasowego,
 • rejestr wyborców,

tel. 63 274 36 76 wew. 32

Stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw wojskowych – Lucyna Olejniczak

 • sprawy z zakresu Służby wojskowej,
 • zarządzanie kryzysowe,
 • obrona cywilna,
 • Karta  Dużej Rodziny,

Biuro nr 7 (Referat finansowo-księgowy)

Stanowisko ds. czynszów i windykacji należności – Monika Czerniejewska

 • windykacja,
 • czynsze mieszkalne.

tel. 63 274 36 76 wew. 26

Stanowisko ds. wymiaru podatku – Magdalena Grabowska

 • wymiar podatków,
 • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
 • podatek akcyzowy.

tel. 63 274 36 76 wew. 27

Stanowisko ds. księgowości podatkowej – Rafał Pirucki

 • księgowość podatkowa,
 • zaświadczenia o nie zaleganiu z płatnością podatku, 
 • podatek akcyzowy,
 • podatek od środków transportu.

Biuro nr 9 Punkt kasowy Banku Spółdzielczego w Słupcy

 • uiszczanie opłat.

tel. 63 274 36 76 wew.

 

Biuro nr 10 (Referat finansowo-księgowy)

Stanowisko ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Anna Rutkowska

 • przyjmowanie deklaracji,
 • naliczanie opłat.


Stanowisko ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Anna Ogrodowska

 • księgowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

tel. 63 274 36 76 wew. 29

 

Biuro nr 11 (Referat inwestycji, zamówień publicznych i promocji)

Stanowisko pracy ds. informatyki i cyberbezpieczeństwa (Kierownik Referatu) – Tomasz Gniewkowski

 • informatyzacja Urzędu,
 • administrowanie i redagowanie strony internetowej Urzędu Gminy i Biuletyn Informacji Publicznej,
 • Inspektor Ochrony Danych,
 • cyberbezpieczeństwo.

tel. 63 274 36 76 wew. 28

 

Biuro nr 12 (Referat finansowo-księgowy)

Stanowisko pracy ds. promocji i zaopatrzenia

 • promocja,
 • zaopatrzenie,
 • organizowanie festynów środowiskowych, turniejów sportowych oraz imprez kulturalnych,
 • administrowanie i redagowanie strony internetowej Urzędu Gminy i Biuletyn Informacji Publicznej,
 • Gminna Karta Seniora.

tel. 63 274 36 76 wew. 47

 

Piętro 1:

 

Biuro nr 15

Radca Prawny – Anna Skocka
tel. 63 274 36 76 wew. 43

 

Biuro nr 16 (Referat gospodarki, ochrony środowiska i rolnictwa)

Stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej i rolnictwa – Marta Sobieraj

 • ewidencja działalności gospodarczej,
 • wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi,
 • przyjmowanie zgłoszeń z zaistniałej klęski w rolnictwie,
 • wydawanie zezwoleń na uprawę maku,
 • ewidencja obiektów agroturystycznych,
 • wpisy do rejestru działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

tel. 63 274 36 76 wew. 38

 

Biuro Związku Gmin Regionu Słupeckiego – Katarzyna Andzelm-Nowaczyk

 • informacje o funkcjonowaniu działalności schroniska dla bezdomnych zwierząt.

tel. 63 274 36 76 wew. 46

 

Biuro nr 17 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zasiłki:

Kierownik – Anna Kubicka

Z-ca kierownika – Anna Nowak-Kamińska

Główny księgowy – Beata Jabłońska

Specjaliści pracy socjalnej:

 • Beata Chojnacka
 • Marta Dymowska

Pracownicy socjalni:

 • Agnieszka Dębowska
 • Małgorzata Kubicka
 • świadczenia pomocy społecznej,
 • zasiłki i pomoc w naturze,
 • ubieganie się o miejsce w domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia, środowiskowych domach samopomocy etc.
 • dożywianie w szkołach i przedszkolach,
 • praca socjalna z klientami,

tel. 63 274 36 76 wew:  40 (kierownik); 41, 42 (pracownicy socjalni, specjaliści pracy socjalnej, z-ca kierownika); 45 (gł. księgowy)

 

Biuro nr 20 (Referat organizacyjny i spraw społecznych)

Stanowisko pracy ds. organizacyjnych, kadr i płac – Magdalena Kaczorowska

 • udostępnianie informacji publicznej,
 • kadry,
 • płace.

tel. 63 274 36 76 wew. 48


Stanowisko pracy ds. obsługi organów gminy i samorządów wiejskich – Sylwia Najdzińska

 • prowadzenie Biura Rady Gminy Słupca,
 • fundusz sołecki,
 • organizacje pozarządowe.

tel. 63 274 36 76 wew. 39

Biuro nr 22 (Referat utrzymania dróg i porządku)

Kierownik referatu, stanowisko pracy ds. dróg i rozgraniczeń nieruchomości – Bogdan Kukulski

 • zarządzanie drogami gminnymi,
 • rozgraniczenia gruntów,
 • sprawy dróg (remonty, bieżące utrzymanie dróg, odśnieżanie),
 • transport publiczny,

Stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami – Łukasz Jarecki

 • gospodarka gruntami i nieruchomościami (umowy dzierżawy, użytkowanie wieczyste, nabywanie, sprzedaż, darowizny),
 • gospodarka lokalowa,
 • opłata eksploatacyjna,
 • komunalizacja mienia,
 • gospodarka komunalna,
 • fakturowanie – umowy najmu, dzierżawy.

tel. 63 274 36 76 wew. 33

 

Biuro 23 (Referat gospodarki, ochrony środowiska i rolnictwa)

Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska – Natalia Stróżyk

 • wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów,
 • sporządzanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • gospodarka w zakresie odpadów komunalnych stałych i nieczystości płynnych,
 • azbest,
 • przyjmowanie zgłoszeń przydomowych oczyszczalni,
 • sporządzanie zezwoleń na odbiór i transport nieczystości płynnych.

tel. 63 274 36 76 wew. 34

 

Biuro 23 (Referat inwestycji, zamówień publicznych i promocji)

Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych – Kamila Kulczycka

 • zapytania ofertowe,
 • rejestr umów,
 • przetargi,
 • zamówienia publiczne,
 • pozyskiwanie i rozliczanie środków zewnętrznych.

tel. 63 274 36 76 wew. 34

 

Biuro 24 (Referat gospodarki, ochrony środowiska i rolnictwa)

Kierownik Referatu oraz stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej – Joanna Dobrychłop

 • wydawanie wypisów, wyrysów i zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • planowanie przestrzenne,
 • podziały nieruchomości,
 • nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom oraz nazw ulic,
 • Koordynator Programu Wielkopolska Odnowa Wsi.

tel. 63 274 36 76 wew. 35

 

Biuro 25
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Stanowiska pracy ds. świadczeń wychowawczych: Kamila Józefiak

 • świadczenia wychowawcze (500+)

Stanowisko pracy ds. organizacyjnych, kadr i płac – Magdalena Frąckowiak

 • kadry i płace,
 • stypendia szkolne

tel. 63 274 36 76 wew. 36

 

Biuro 26
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej – Świadczenia rodzinne:

Stanowiska pracy ds. świadczeń rodzinnych: Klaudia Sieczkarek, Barbara Staszak

Stanowisko pracy ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
 • zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, jednorazowy dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania),
 • świadczenia pielęgnacyjne,
 • zasiłek pielęgnacyjny,
 • specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • świadczenie rodzicielskie,
 • zaliczka alimentacyjna,

tel. 63 274 36 76 wew. 37