Rada Gminy

16 lipca 2018

Siedziba Rady Gminy znajduje się w Słupcy,  przy ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca.

Sesje Rady Gminy oraz posiedzenia komisji Rady odbywają się w sali konferencyjnej znajdującej się pod wyżej wymienionym adresem. Informacje o terminach i tematyce sesji (posiedzeń) podawane są do wiadomości mieszkańców gminy na tablicach ogłoszeń w sołectwach i w Urzędzie Gminy Słupca oraz na stronie internetowej gminy www.gminaslupca.pl. Podstawę prawną działania Rady stanowi ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz statut Rady Gminy Słupca (UCHWAŁA NR LIII/364/2018 RADY GMINY SŁUPCA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Słupca).

Lista Radnych Gminy Słupca 2024 – 2029

1. Bagrowska Julia

2. Błaszczyk Katarzyna

3. Domińska Ewa

4. Graczyk Henryk

5. Graczyk Łukasz

6. Grzesiak Agnieszka

7.Kopczyński Jerzy

8. Kuchowicz Artur

9. Matyjaszek Krzysztof

10.Piasecki Damian

11. Pospiech Joanna

12. Rutkowski Dariusz

13. Śmielkiewicz Roman

14. Wesołek Sławomir

15. Włodarczyk Józef

Przewodniczący Rady Gminy Słupca:
Radny Kopczyński Jerzy

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Słupca:
I Radny Piasecki Damian.
II Radny Matyjaszek Krzysztof

Komisje rady:

Komisja Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa w składzie:
1. Ewa Domińska – przewodnicząca Komisji,
2. Henryk Graczyk,
3. Łukasz Graczyk,
4. Krzysztof Matyjaszek,
5. Damian Piasecki,
6. Dariusz Rutkowski,
7. Józef Włodarczyk.

Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego:
1. Julia Bagrowska,
2. Katarzyna Błaszczyk
3. Agnieszka Grzesiak,
4. Artur Kuchowicz – przewodniczący Komisji
5. Joanna Pospiech,
6. Roman Śmielkiewicz,
7. Sławomir Wesołek.

Komisja Rewizyjna:
1. Katarzyna Błaszczyk – przewodnicząca Komisji,
2. Henryk Graczyk,
3. Łukasz Graczyk,
4. Roman Śmielkiewicz,
5. Józef Włodarczyk

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
1. Julia Bagrowska
2. Ewa Domińska,
3. Agnieszka Grzesiak – przewodnicząca Komisji
4. Artur Kuchowicz,
5. Joanna Pospiech.

Uchwała nr LXXIX/484/2023 Rady Gminy Słupca z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Słupca

Uchwała nr LXXIX/481/2023 Rady Gminy Słupca z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego na 2024 r.

Uchwała nr LXXIX/482/2023 Rady Gminy Słupca z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa na 2024 r.

Uchwała nr LXXIX/483/2023 RADY GMINY SŁUPCA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 r.