Rada Gminy

16 lipca 2018

Siedziba Rady Gminy znajduje się w Słupcy,  przy ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca.

Sesje Rady Gminy oraz posiedzenia komisji Rady odbywają się w sali konferencyjnej znajdującej się pod wyżej wymienionym adresem. Informacje o terminach i tematyce sesji (posiedzeń) podawane są do wiadomości mieszkańców gminy na tablicach ogłoszeń w sołectwach i w Urzędzie Gminy Słupca oraz na stronie internetowej gminy www.gmina.slupca.pl. Podstawę prawną działania Rady stanowi ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz statut Rady Gminy Słupca (UCHWAŁA NR LIII/364/2018 RADY GMINY SŁUPCA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Słupca).

Lista Radnych Gminy Słupca 2018 – 2023

1. Błaszczyk Katarzyna

2. Graczyk Łukasz

3. Kopczyński Jerzy

4. Kuchowicz Artur

5. Kujawa Jan

6. Michałowicz Leszek

7. Piasecki Damian

8. Przybylska Joanna

9. Smarzyńska Hanna

10. Spławski Kazimierz

11. Szczepaniak Mariusz

12. Urbaniak Agata

13. Wesołek Sławomir

14. Włodarczyk Józef

15. Woźniak Leszek

Przewodniczący Rady Gminy Słupca:
Radny Kopczyński Jerzy

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Słupca:
I Radny Szczepaniak Mariusz
II Radny Wesołek Sławomir

Komisje rady:

Komisja Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa w składzie:

1. Radny Graczyk Łukasz- Zastępca Przewodniczącego Komisji,

2. Radny Kujawa Jan,

3. Radny Michałowicz Leszek- Przewodniczący Komisji,

4. Radny Piasecki Damian,

5. Radny Szczepaniak Mariusz,

6. Radny Włodarczyk Józef,

7. Radny Woźniak Leszek,

Komisja Oświaty, Kultury,Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego w składzie:

1. Radna Błaszczyk Katarzyna,

2. Radny Kuchowicz Artur – Przewodniczący Komisji,

3. Radny Przybylska Joanna,

4. Radna Smarzyńska Hanna,

5.  Radny Spławski Kazimierz – Zastępca Przewodniczącego Komisji,

6. Radny Urbaniak Agata,

7. Radny Wesołek Sławomir,

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Radna Błaszczyk Katarzyna – Przewodnicząca Komisji,

2. Radny Graczyk Łukasz,

3. Radny Kujawa Jan,

4. Radny Piasecki Damian,

5. Radny Włodarczyk Józef.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w składzie:

1. Radna Przybylska Joanna –  Przewodnicząca Komisji,

2. Radna Smarzyńska Hanna,

3. Radny Spławski Kazimierz,

4. Radna Urbaniak Agata,

5. Radny Woźniak Leszek.

 

Uchwała Rady Gminy Słupca w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Słupca na 2019 r.

Uchwała Rady Gminy Słupca w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa na 2019 r.

Uchwała Rady Gminy Słupca w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego na 2019 r.

Uchwała Rady Gminy Słupca w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.