Poradnik Przedsiębiorcy

16 lipca 2018

ZMIANY W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Z początkiem 2012 roku Wójt Gminy Słupca przestał być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorców i osób, które chcą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. W gminie nie będzie dłużej prowadzona własna ewidencja. Zastępuje ją jedna ogólnopolska baza: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Organem ewidencyjnym jest od tej pory minister gospodarki.

PRZEDSIĘBIORCO! Sprawdź, czy twój wpis został już przeniesiony do CEIDG – www.ceidg.gov.pl. Jeżeli nie ma Twojego wpisu w CEIDG, udaj się do Urzędu Gminy w celu aktualizacji danych. Jeżeli wpis został opublikowany i chcesz go poprawić możesz udać się w tym celu do Urzędu Gminy lub złożyć wniosek o zmianę online.

Ze względu na fakt, że wpisy w ewidencji gminnej tworzone były na przestrzeni lat w oparciu o zmieniające się przepisy prawne, informacje zawarte w rejestrze różniły się, w zależności od daty dokonania wpisu oraz od sposobu prowadzenia ewidencji.
Najczęściej występujące braki i błędy stwierdzone przez Ministerstwo Gospodarki w czasie badania danych zgromadzonych w ewidencji gminnych to:
1. brak kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD2007);
2. wielokrotne wpisy jednego przedsiębiorcy – osoby fizycznej (powielony PESEL);
3. brak numeru PESEL lub NIP;
4. niekompletne dane adresowe.

Z dniem 1 stycznia 2012 r. w celu zarejestrowania działalności gospodarczej jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:

• zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany),
• zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
• bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
• pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy – gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),
• przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy – podpis musi być potwierdzony notarialnie.

Składając osobiście wniosek o wpis do CEIDG organ gminy potwierdza tożsamość przedsiębiorcy oraz potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku. Proszę zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Formularz wniosku o wpis do CEIDG jest jednocześnie formularzem wniosku o zmianę we wpisie, zawieszenie oraz wznowienie działalności gospodarczej.

Przy pierwszym logowaniu należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego.
Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby, której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku.

W celu rejestracji konta można skorzystać z podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym lub nieodpłatnego profilu zaufanego na platformie ePUAP. Lista punktów potwierdzających Profil Zaufany – proszę kliknąć, aby przejść do wyszukiwarki

Gdzie mogę kupić bezpieczny podpis elektroniczny i ile będzie to kosztowało?

Bezpieczny podpis elektroniczny można kupić obecnie w jednej z pięciu firm świadczących usługi w tym zakresie (kwalifikowane podmioty świadczące usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego), wpisanych do rejestru Ministerstwa Gospodarki.
Są to:
• Krajowa Izba Rozliczeniowa,
• Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych,
• Unizeto Technologies,
• MobiCert,
• Enigma S.O.I.
Usługi certyfikacyjne mają charakter komercyjny, a wysokość opłat określają podmioty świadczące te usługi. Ceny zestawów różnią się w zależności od długości ważności certyfikatu (rok lub dwa lata) i rodzaju urządzenia do składania podpisu elektronicznego (czytnik kart usb, token usb lub pcmcia). Możliwy jest zakup karty z certyfikatem bez czytnika, albo samych czytników i dodatkowych licencji na oprogramowanie. Kupujący zawiera z kwalifikowanym podmiotem umowę subskrybencką, której warunki określa polityka certyfikacji lub kodeks postępowania certyfikacyjnego.

więcej o podpisie elektronicznym

Co to jest profil zaufany? Do czego służy? Jak uzyskać profil zaufany?

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.
Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

Aby uzyskać profil zaufany należy:

I sposób – dla wszystkich obywateli:
1. zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP) – www.epuap.gov.pl
2. wypełnić wniosek o założenie profilu,
3. udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości, np. Urząd Skarbowy w Słupcy, ul. Wspólna 1, 62-400 Słupca

II sposób – dla osób posiadających podpis elektroniczny:
1. zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
2. wypełnić wniosek o założenie profilu,
3. potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym
certyfikatem.

więcej o profilu zaufanym

Jak uzyskać zaświadczenie o wpisie w CEIDG na potrzeby przedłożenia w instytucjach?

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG. Nie ma obowiązku przedkładania w kontaktach z organami administracji publicznej zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON w sytuacji, gdy odpowiednie numery znalazły się we wniosku, w innych przypadkach zamieniono zaświadczenie na oświadczenie.

Więcej informacji ogólnych na stronie:

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej gdzie można zapoznać z instrukcją wypełniania wniosku oraz pobrać odpowiednie formularze.

PORADNIK PRAKTYCZNY

Zgłoszenie działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty

Osoba fizyczna może podjąć działalność gospodarczą po dokonaniu zgłoszenia do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki.
Zgłoszenia dokonuje się na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej.
Wniosek CEIDG-1 służy jednocześnie do zgłaszania zmian we wpisie do CEIDG, informacji o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.
Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:
• CEIDG-RD – służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej
• CEIDG-MW – służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej
• CEIDG-RB – służy do podawania informacji o rachunkach bankowych
• CEIDG-SC – służy do określania udziału w spółkach cywilnych
• CEIDG-PN – służy do udzielania pełnomocnictwa

CEIDG-POPR – Formularz służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:
– wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
– zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
– oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
– zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
– oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.
Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.

Miejsce złożenia dokumentów
Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:
• zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany),
• zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
• bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
• pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy – gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),
• przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy – podpis musi być potwierdzony notarialnie.
Więcej informacji na stronie CEIDG.

W przypadku Urzędu Gminy w Słupcy wniosek składa się w Referacie Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, I piętro – pokój nr 16.

Opłaty
WNIOSEK o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest zwolniony z opłat.
OD DOKUMENTU stwierdzającego udzielenie PEŁNOMOCNICTWA oraz jego odpisu, wypisu lub kopii- 17 zł.
Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy:

BS w Słupcy nr 34 8542 0001 0039 2271 2000 0020

UWAGA! Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Termin i sposób załatwienia
Organ Gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.

Podstawa prawna
Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 Nr 220, poz. 1447 z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy
Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.
Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Wykreślenie wpisu z ewidencji

Wymagane dokumenty
Przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć wniosek o wykreślenie wpisu – w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.
Zgłoszenia wykreślenia dokonuje się w formie pisemnej na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej.

Miejsce złożenia dokumentów
Aby zgłosić zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej można wybrać jeden z trybów postępowania:
• zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany) – dotyczy przedsiębiorców figurujących w CEIDG,
• zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
• bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
• pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy – gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),
• przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy – podpis musi być potwierdzony notarialnie.

Więcej informacji na stronie CEIDG.

W przypadku Urzędu Gminy w Słupcy wniosek składa się w Referacie Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, I piętro – pokój nr 16.

Opłaty
WNIOSEK o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej jest zwolniony z opłat.
OD DOKUMENTU stwierdzającego udzielenie PEŁNOMOCNICTWA oraz jego odpisu, wypisu lub kopii- 17 zł – do 31.12.2011 (od 01.01.2012 r. przedsiębiorca będzie udzielał pełnomocnictwa na wniosku CEIDG-1).
Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy:

BS w Słupcy nr 34 8542 0001 0039 2271 2000 0020

UWAGA! Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Termin i sposób załatwienia
Organ Gminy przekształca wniosek o wykreślenie wpisu w formę dokumentu elektronicznego najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.

Podstawa prawna
Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy
Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.
Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną,

Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty
Zgłoszenia zmiany dokonuje się w formie pisemnej na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej.
Przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć wniosek o zmianę wpisu -w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany danych.

Miejsce złożenia dokumentów
Aby zgłosić zmianę danych w Ewidencji można wybrać jeden z trybów postępowania:
• zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany) -dotyczy przedsiębiorców figurujących w CEIDG,
• zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
• bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
• pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy – gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane doCEIDG),
• przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy – podpis musi być potwierdzony notarialnie.

W przypadku Urzędu Gminy w Słupcy wniosek składa się w Referacie Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, I piętro – pokój nr 16.
Więcej informacji na stronie CEIDG

Opłaty
WNIOSEK o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej jest zwolniony z opłat.
OD DOKUMENTU stwierdzającego udzielenie PEŁNOMOCNICTWA oraz jego odpisu, wypisu lub kopii- 17 zł – do 31.12.2011 r. (od 01.01.2012 przedsiębiorca będzie udzielał pełnomocnictwa na wniosku CEIDG-1).
Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy:

BS w Słupcy nr 34 8542 0001 0039 2271 2000 0020

UWAGA! Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Termin i sposób załatwienia
Organ Gminy przekształca wniosek o zmianę wpisu w formę dokumentu elektronicznego najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.

Podstawa prawna
Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy
Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.
Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Inne informacje
AKTUALNOŚĆ WPISU PRZEDSIĘBIORCY FIGURUJĄCEGO W CEIDG potwierdza się bezpośrednio na stronie CEIDG (główny identyfikator to NIP osobisty przedsiębiorcy) poprzez wydruk (lub sam podgląd), który nie wymaga podpisu.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty
Zgłoszenie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej dokonuje się w formie pisemnej na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej.
Miejsce złożenia dokumentów
Aby zgłosić zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej można wybrać jeden z trybów postępowania:
• zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany) – dotyczy przedsiębiorców figurujących w CEIDG,
• zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
• bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
• pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy – gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),
• przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy – podpis musi być potwierdzony notarialnie.

W przypadku Urzędu Gminy w Słupcy wniosek składa się w Referacie Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, I piętro – pokój nr 16.

Więcej informacji na stronie CEIDG

Opłaty

WNIOSEK o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej jest zwolniony z opłat.
OD DOKUMENTU stwierdzającego udzielenie PEŁNOMOCNICTWA oraz jego odpisu, wypisu lub kopii- 17 zł – do 31.12.2011 r. (od 01.01.2012 przedsiębiorca będzie udzielał pełnomocnictwa na wniosku CEIDG-1).
Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy:

BS w Słupcy nr 34 8542 0001 0039 2271 2000 0020

UWAGA! Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Podstawa prawna
Art. 14a Ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późniejszymi zmianami).

INFORMACJE DODATKOWE
Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form.
Zawiesić wykonywanie działalności gospodarczą mogą ci przedsiębiorcy, którzy NIE ZATRUDNIAJĄ PRACOWNIKÓW.
W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.
Przedsiębiorca, który zamierza wznowić wykonywanie działalności gospodarczej jest zobowiązany dokonać zgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.
Niezgłoszenie wznowienia działalności – przed upływem 24 miesięcy od dnia zgłoszenia informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej – skutkuje wykreśleniem wpisu (dotyczącego przedsiębiorcy, który zawiesił działalność) z Ewidencji.

Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty
Przedsiębiorca, który zamierza wznowić wykonywanie działalności gospodarczej zobowiązany jest dokonać zgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.
Informacji dokonuje się w formie pisemnej na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej.

Miejsce złożenia dokumentów

Aby zgłosić wznowienie wykonywania działalności gospodarczej można wybrać jeden z trybów postępowania:
• zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany) – dotyczy przedsiębiorców figurujących w CEIDG,
• zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
• bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
• pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy – gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),
• przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy – podpis musi być potwierdzony notarialnie.

W przypadku Urzędu Gminy w Słupcy wniosek składa się w Referacie Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, I piętro – pokój nr 16.

Więcej informacji na stronie CEIDG

Opłaty

WNIOSEK o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej jest zwolniony z opłat.
OD DOKUMENTU stwierdzającego udzielenie PEŁNOMOCNICTWA oraz jego odpisu, wypisu lub kopii- 17 zł – do 31.12.2011 (od 01.01.2012 przedsiębiorca będzie udzielać pełnomocnictwa na wniosku CEIDG-1).
Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy:

BS w Słupcy nr 34 8542 0001 0039 2271 2000 0020

UWAGA! Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Podstawa prawna
Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późniejszymi zmianami).

Informacje dodatkowe
Przedsiębiorca, który zamierza wznowić wykonywanie działalności gospodarczej jest zobowiązany dokonać zgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.
Niezgłoszenie wznowienia działalności – przed upływem 24 miesięcy od dnia zgłoszenia informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej – skutkuje wykreśleniem wpisu (dotyczącego przedsiębiorcy, który zawiesił działalność) z CEIDG.