Instrukcja załatwiania spraw elektronicznie

1 lutego 2021

1. Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urząd Gminy w Słupca, zgodnie z ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, udostępnił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), która jest środkiem komunikacji elektronicznej, służącym przekazywaniu informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) na ePUAP umożliwia komunikację elektroniczną pomiędzy obywatelem a jednostką administracji publicznej.

W celu złożenia dokumentu elektronicznego do Urzędu Gminy Słupca poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na ePUAP konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta na ePUAP oraz ważny profil zaufany ePUAP.

Instrukcje dotyczące obsługi ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.

Identyfikator URL konta Urzędu Gminy Słupca na ePUAP to:

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/c99nm9f3dj

Adresy Elektronicznej Skrzynki Podawcza (ESP) Urzędu Gminy Słupca:  /c99nm9f3dj/SkrytkaESP oraz /c99nm9f3dj/skrytka

Zasady korzystania

W celu złożenia dokumentu elektronicznego do Urzędu Gminy Słupca należy:

1) zalogować się na platformie ePUAP,

2) wyszukać profil: Urząd Gminy Słupca,

3) wybrać i wypełnić udostępniony formularz oraz podpisać go z użyciem ważnego profilu zaufanego ePUAP lub przy użyciu ważnego bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Można także skorzystać z usługi centralnej pisma ogólnego do podmiotu publicznego, w tym celu należy:

  1. zalogować się na platformie ePUAP,
  2. wybrać zakładkę „Katalog Spraw”, a następnie „Najnowsze usługi centralne”,
  3. wybrać z listy usługę „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”,
  4. wypełnić udostępniony formularz oraz podpisać go z użyciem ważnego profilu zaufanego ePUAP lub przy użyciu ważnego bezpiecznego podpisu elektronicznego w, należy pamiętać, aby w polu „Ustaw/Zmień adresata” wpisać: Urząd Gminy Słupca

Urzędowe Poświadczenie Odbioru/Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia

Po wysłaniu elektronicznego dokumentu, na adres skrytki odbiorczej użytkownika na ePUAP zostanie wygenerowane automatyczne Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)/Urzedowe Potwierdzenie Przedłożenia (UP). Otrzymanie UPO/UPP jest równoznaczne z przyjęciem przez Urząd Gminy Słupca przesłanego wniosku elektronicznego.

 2. Poczta elektroniczna

Dokument elektroniczny podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym można także wysłać na adres poczty elektronicznej sekretariat@gminaslupca.pl

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 15 MB.

Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania. Wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument korzystając z ePUAP.

 Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Gminy Słupca

1) Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, bezpiecznym podpisem elektronicznym – chyba, że przepisy stanowią inaczej.

2) Urząd Gminy Słupca akceptuje wszystkie formaty załączników zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

3) Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

3. Platforma komunikacyjna E-Urząd

Informacje o systemie. Obsługa przypomina korzystanie z poczty elektronicznej za pomocą przeglądarki internetowej. Kluczowym elementem tego systemu jest wykorzystanie Profilu Zaufanego. Profil Zaufany w postępowaniu administracyjnym zastępuje tradycyjny podpis odręczny. Dzięki temu można bezpiecznie podpisywać dokumenty elektroniczne w Internecie. Co ważne, rozwiązanie to jest bezpłatne dla mieszkańca. System pozwala załatwiać sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, szybko i w dogodnym dla siebie czasie.

Platforma Komunikacyjna jest serwisem internetowym dostępnym przez stronę WWW, za pomocą którego mieszkaniec gminy między innymi otrzymuje dostęp do danych podatkowych i księgowych dotyczących jego osoby zgromadzonych w systemach informatycznych danego urzędu.

Najważniejsze korzyści:

1) Sprawy urzędowe możliwe do załatwienia w dogodnym czasie, 24 h na dobę/7 dni w tygodniu.

2) Nie ma potrzeby odwiedzania urzędu czy dzwonienia do jego pracowników, aby uzyskać informacje – większość danych można sprawdzić samodzielnie za pomocą Internetu.

3) Ograniczone drukowanie dokumentów. Podpis Profilem Zaufanym na dokumencie elektronicznym zastępuje odręczny podpis na dokumencie papierowym. Wdrożenie systemu oszczędza pieniądze i jednocześnie pozwala zadbać o ochronę naszego środowiska.

4) Wysyłanie pism, na przykład deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny, poprzez Platforma Komunikacyjna dokonywane jest w pełni za pomocą Internetu.

5) Wypełniając wniosek, system uzupełni automatycznie dane osobowe, bez potrzeby ręcznego wypełniania swojego imienia, nazwiska, adresu czy numeru PESEL.

6) W przypadku składania korekty wniosku czy też kolejnego wniosku w tej samej sprawie będzie można wykorzystać z wcześniej wypełnionych formularzy i wpisać jedynie to, co się zmieniło.

7) System gwarantuje pełne bezpieczeństwo i poufność. Dzięki wykorzystaniu Profilu Zaufanego dostęp do konta jest chroniony przed dostępem osób nieuprawnionych.
8) Ekonomizacja czasu.

Bezpośredni link do Platformy Komunikacyjnej E-Urząd: https://eurzad.gminaslupca.pl