Charakterystyka Gminy Słupca

16 lipca 2018

Gmina Słupca jest młodą jednostką administracyjną, powołaną w 1973 roku. W jej skład weszły byłe gromady:
– Słupca
– Cienin Zaborny
– Cienin Kościelny
– Młodojewo

Gmina Słupca położona jest we wschodniej części woj. wielkopolskiego, w całości w dorzeczu rzeki Warty, w zlewni rzeki Meszny. Najważniejszymi jej atutami są przede wszystkim: dogodne położenie komunikacyjne i stosunkowo dobra jakość gruntów rolniczych ( w 62% gleby klas II i IV).

Powierzchnia gminy wynosi 145 km2.
Gmina obejmuje tereny wiejskie, otaczające od wschodu, południa i północy miasto Słupcę, w której znajduje się siedziba władz samorządowych. Jej obszar z zachodu na wschód przecinają szlaki komunikacyjne o znaczeniu międzynarodowym – magistrala kolejowa, droga państwowa nr 92 oraz odcinek autostrady A- 2 połączony ze Słupcą.

Według stanu na dzień 31.08.2018 roku gminę zamieszkiwało 9 552 osób.
Gmina ma charakter rolniczy, bowiem 85,7 % jej obszaru zajmują użytki rolne. Lesistość gminy jest niewielka i wynosi 5%. Gmina posiada stosunkowo dobrą infrastrukturę techniczną. Zmeliorowane są wszystkie użytki rolne wymagające melioracji. Zwodociągowanych jest 100% wsi, posiadają one rozwiniętą sieć elektryczną i telekomunikacyjną. Drogi lokalne mają nawierzchnię asfaltową. Dostęp do usytuowanych w Słupcy jednostek instytucji obsługi, stwarza dogodne warunki do prowadzenia różnej działalności gospodarczej.

Do atrakcji turystycznych gminy należą:
* drewniane kościoły parafialne w Kowalewie Opactwie, Koszutach i Młodojewie
* pomnik Bohaterów Września 1939r. w Wilcznej
* pomnik Powstańców Styczniowych w Nowej Wsi
* żółty szlak turystyczny: Słupca-Piotrowice-Mieczownica-Kochowo-Powidz-Skorzęcin
* Jeziora Słupeckie i Powidzkie zasobne w ryby z możłiwością wędkowania
* obszary chronione

Gospodarka
Mieszkańcy gminy Słupca utrzymują się głównie z rolnictwa. Użytki rolne zajmują blisko 13 tys. ha, co stanowi 88% obszaru gminy. Dominują grunty orne o wyższej, niż przeciętna w województwie jakości gleb. Coraz większą rolę w tutejszym rolnictwie odgrywa uprawa warzyw. W gminie jest ok. 1,4 tys. prywatnych gospodarstw rolnych, z czego 47% o powierzchni ponad 7 ha.
Gmina posiada stosunkowo dobrą infrastrukturę techniczną. W pełni zmeliorowana i zwodociągowana posiada rozwiniętą sieć elektryczną i telekomunikacyjną.

Także bliskość autostrady A-2 oraz dostęp do usytuowanych w stolicy powiatu Słupcy jednostek i instytucji obsługi biznesu, stwarzają bardzo dobre warunki do prowadzenia na tym terenie różnorodnej działalności gospodarczej.
Gmina posiada wiele nieruchomości oraz gruntów do zagospodarowania produkcyjno-usługowego.
Należą one do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz do właścicieli prywatnych W planach strategicznych rozwoju gminy uwzględniono trzy główne priorytety: wykorzystanie posiadanych zasobów rolnych do produkcji żywności, bardziej wszechstronne przetwórstwo rolno-spożywcze oraz doskonalenie obsługi rolnictwa i pełniejsze zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych mieszkańców gminy.
Potencjalnych inwestorów z poza terenu naszej gminy zapraszamy do odwiedzenia naszego urzędu i zapoznania się z propozycją terenów pod inwestycje.