Ilustracja artykułu

Akty normatywne, prawo lokalne

23 sierpnia 2018

Urząd Gminy Słupca udostępnia do bezpłatnego wglądu i do pobrania w formie elektronicznej za pośrednictwem poniższych linków Dziennik Ustaw, Monitor Polski, dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej, dzienniki urzędowe urzędów centralnych oraz Wojewódzki Dziennik Urzędowy.

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej

Dzienniki urzędowe urzędów centralnych

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego

Zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku informuje się, że treść zarządzeń Wójta Gminy Słupca, oświadczeń majątkowych oraz uchwał Rady Gminy Słupca jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Słupca.

Zgodnie z art. 28a Ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w przypadkach, o których mowa w przepisach art. 26 ust. 1, art. 27 ust. 3a oraz art. 28 ust. 3 ustawy, wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych ogłoszonych w dzienniku urzędowym jest odpłatne. Kierownik urzędu, w którym są udostępnione do powszechnego wglądu dzienniki urzędowe i zbiory aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę, ustala cenę arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego, tak aby wydruki były powszechnie dostępne, a cena pokrywała wyłącznie koszty tych wydruków.

Do pobrania:

Zarządzenie nr 82/2012 Wójta Gminy Słupca z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ustalenia ceny za arkusz wydruku aktów normatywnych i niektórych innych aktów.